PAUL BALEV: EXPRESSION IN COLOR (dolní sál galerie do 8. 9. 2023)

Artinbox Gallery Vás srdečně zve na výstavu

PAUL BALEV: EXPRESSION IN COLOR


PAUL BALEV: EXPRESSION IN COLOR

18. 8. – 8. 9. 2023

(dolní sál galerie)

kurátorky: Nadia Rovderová & Helena Staub

odborná a technická spolupráce: Antonín Vrňák, Victoria Ovcharuk

Paul Balev – Umělecká odolnost úžasného života

Paul Balev, narozený v roce 1939 v Kyjevě, nyní 84-letý, ztělesňuje život nasáklý jedinečnými zážitky a nevyčerpatelnou kreativitou. Jeho bouřlivá cesta začala v temném období, kdy byl nucen opustit rodné město kvůli německému útoku na Ukrajinu. Po boku svých rodičů architektů našel útočiště v Německu, kde díky své vytrvalosti a vynalézavosti přežili.V roce 1955 Paul Balev a jeho rodiče začali znovu tím, že se přestěhovali do New Yorku. V metropoli, která nikdy nespí, jeho talent architekta vzkvétal prostřednictvím řady pozoruhodných architektonických projektů, i když jeho jméno často zůstávalo ve stínu. Nesmazatelný otisk, který zanechal na panoramě města New Yorku, svědčí o jeho tichém, ale významném přínosu pro architektonickou scénu.Duše Paula Baleva se však neomezuje pouze na funkční design a strukturu. V tajnosti pěstoval vášeň pro malbu, své emoce a své zkušenosti směřoval do živých a expresivních pláten. Dnes, po letech tiché oddanosti umění, je Paul Balev připraven sdílet svůj vnitřní svět s veřejností. Výjimečná výstava jeho obrazů se uskuteční v Praze, v galerii ARTINBOX, a nabídne tak vzácnou příležitost objevit samotnou podstatu jeho uměleckého projevu.Díla Paula Baleva, hluboce ovlivněná jeho osobním příběhem a jeho odolností tváří v tvář nepřízni osudu, jsou pozvánkou k prozkoumání složitosti lidských emocí prostřednictvím palety vizionářského umělce. Každý obraz vypráví jedinečný příběh, fragment jeho života a jeho umělecké cesty.Je nám ctí vám představit vizuální pohled na jeho práci spolu s naším upřímným obdivem k osobě, kterou se stal. Plátna vystavená v galerii jsou mnohem více než pouhými uměleckými výtvory – jsou svědectvím neobyčejného života a nezdolné síly umění.Srdečně vás zveme, abyste se připojili k této oslavě kreativity a houževnatosti Paula Baleva, který přeměnil těžkosti v paletu zářivých barev a nápadných emocí.

Helena Staub, Praha srpen 2023

PAUL BALEV: EXPRESSION IN COLOR
18. 8. – 8. 9. 2023
(lower hall of the gallery)
curated by: Nadia Rovderová, Helena Staub

Paul Balev – The Artistic Resilience of an Amazing Life
Paul Balev, born in 1939 in Kiev, now 84 years old, embodies a life steeped in unique experiences and inexhaustible creativity. His tumultuous journey began during a dark period when he was forced to leave his hometown due to the German invasion of Ukraine. With his architect parents by his side, he found refuge in Germany, where they survived through their perseverance and ingenuity.In 1955, Paul Balev and his parents started anew by moving to New York City. In the metropolis that never sleeps, his talents as an architect flourished through a series of remarkable architectural projects, though his name often remained in the shadows. The indelible imprint he left on the New York City skyline is a testament to his quiet but significant contribution to the architectural scene.Paul Balev’s soul, however, is not limited to functional design and structure. He secretly cultivated a passion for painting, channeling his emotions and experiences into vibrant and expressive canvases. Today, after years of quiet devotion to art, Paul Balev is ready to share his inner world with the public. An exceptional exhibition of his paintings will take place at ARTINBOX Gallery in Prague, offering a rare opportunity to discover the very essence of his artistic expression.Deeply influenced by his personal story and his resilience in the face of adversity, Paul Balev’s works are an invitation to explore the complexity of human emotions through the palette of a visionary artist. Each painting tells a unique story, a fragment of his life and his artistic journey, and we are honored to present a visual look at his work along with our sincere admiration for the person he has become. The canvases on display in the gallery are much more than mere artistic creations – they are a testament to an extraordinary life and the indomitable power of art.We cordially invite you to join this celebration of the creativity and tenacity of Paul Balev, who transformed hardship into a palette of vibrant color and striking emotion.


Helena Staub, Prague August 2023