FRANÇOIS SARHAN:  ENCYLOPAEDIA GLAÇONNICA

Artinbox Gallery vás srdečně a s potěšením zve na výstavu a uvedení dvou publikací
I. a II. Svazku Encyclopaedia Glaçonnica
FRANÇOIS SARHAN:  ENCYLOPAEDIA GLAÇONNICA

kurátorka: Nadia Rovderová

2. 6. – 7. 7. 2023 /dolní sál galerie/
Encyclopaedia Glaçonnica je souborem vymyšlených a zkreslených textů, koláží, fotografií, skladeb, přepisů atd. a týká se všech oblastí vědění: hudby, zoologie, hagiografie, magie, architektury atd.

Projekt nastavuje zrcadlo moderní evropské konstrukci světa, jako irelevantní a stále nebezpečnější, jenž nás vede do slepé uličky. Člověk jako „středobod vesmíru“ usoudil, že příroda, životní prostředí, vše, co není lidské, je vytvořeno, aby sloužilo člověku, a může být zničeno, zotročeno. Ničení není vnímáno jako negativní aspekt této mentality, pokud slouží člověku. Lidská nadřazenost je iluze a způsobené škody mají dopad na veškerý život na zeměkouli. Tento vysoce utilitární a utlačovatelský (a donedávna převážně mužský a bílý) pohled na svět, není univerzální. Mnohá etnika jsou mnohem moudřejší než moderní lidé. Jejich pojetí může být totemistické, analogistické nebo animistické, mohou se nacházet v Amazonii, Austrálii nebo na Sibiři a za svou úctu ke světu se jim dostává jen opovržení a útlaku. Na změnu je samozřejmě pozdě, v nejlepším případě můžeme toto grandiózní selhání zdokumentovat.
Encyklopedie Glaçonnica navrhuje nová paradigmata, vazby, konfigurace… Zlatými dveřmi k rozbití logiky a zdravého rozumu je využití náhody (pokud existuje), automatických postupů, improvizací, nevědomých či podvědomých produkcí mysli. To byl i záměr surrealismu. Činil tak prostřednictvím snů, odboček, automatismů (vizuálních, textových, hudebních či jiných). To vše jistě není dost silné na to, aby změnilo náš svět, ale stačí to na to, aby na něj vrhlo chvilkové nové světlo. Jak řekl Švankmajer, „imaginace je podvratná, protože hlásá možné proti reálnému“.   / z úvodu do encyklopedie/  

FRANÇOIS SARHAN
ENCYLOPAEDIA GLAÇONNICA

curator: Nad
ia Rovderova
2. 6. – 7. 7. 2023
/lower hall of the gallery/

The Encyclopaedia Glaçonnica is a collection of invented and distorted texts, collages, photographs, compositions, transcriptions, etc. and covers all fields of knowledge: music, zoology, hagiography, magic, architecture, etc..

The project holds up a mirror to the modern European construction of the world as irrelevant and increasingly dangerous, leading us into a dead end. Man, as the „centre of the universe“, has concluded that nature, the environment, everything that is not human, is created to serve man, and can be destroyed, enslaved. Destruction is not seen as a negative aspect of this mentality, as long as it serves man. Human superiority is an illusion, and the damage caused impacts all life on the globe. This highly utilitarian and oppressive (and until recently predominantly male and white) worldview is not universal. Many ethnicities are much wiser than modern humans. Their conception may be totemistic, analogistic or animistic, they may be located in the Amazon, Australia or Siberia, and they receive only contempt and oppression for their reverence for the world. It is, of course, too late for change; at best we can document this grandiose failure.
The Encyclopedia Glaçonnica proposes new paradigms, linkages, configurations… The golden door to break logic and common sense is the use of chance (if it exists), automatic procedures, improvisations, unconscious or subconscious productions of the mind. This was the intention of surrealism. It did so through dreams, digressions, automatisms (visual, textual, musical or otherwise). All this is certainly not powerful enough to change our world, but it is enough to shed a momentary new light on it. As Švankmajer said, „imagination is subversive because it proclaims the possible against the real“.

ARTINBOX GALLERY, Perlová 370/3, Praha 1 – Staré Město, Dům V kisně

www.artinbox.cz, nadia@artinbox.cz, tel +7420 777 748 433

Ceník vystavených děl:

 1. ENCYLOPAEDIA GLAÇONNICA I. edice 100, signováno, číslováno 100 eur
 2. ENCYLOPAEDIA GLAÇONNICA II. edice 100, signováno, číslováno 100 eur

VITRÍNY U VCHODU:

 1. LOG BOOK I., barevný tisk, edice 1 z 3, 400 eur
 2. LOG BOOK II., barevný tisk, edice 1 z 3, 400 eur

PŘED VSTUPEM DO DOLNÍHO SÁLU:

 1. HAJEK VYŇAL VELKÝ MODRÝ ŠÁTEK A RADOSTÍ PLAKAL, koláž, edice 1 z 1, 800 eur
 2. KOZA ELIS, koláž, edice 1 z 1, 800 eur.

DOLNÍ SÀL:

 1. PHONOGRAPH, koláž, 1 z 1, 400 eur
 2. DEMOLITION OF THE OPERA I., koláž, 1 z 1, 1200 eur
 3. BANKERS: koláž, 1 z 1, 1200 eur
 4. THE PRESIDENTS FACTORY I., koláž, 1 z 1, koláž, 1000 eur
 5. THE PRESIDENTS FACTORY II. (Putin), koláž, 1 z 1, 1000 eur
 6. DEMOLITION OF THE OPERA II., koláž, 1 z 1, 1200 eur
 7. LOG BOOK III., barevný tisk, edice 1 z 3, 400 eur
 8. LOG BOOK IV., barevný tisk, edice 1 z 3, 400 eur
 9. INSECT I., barevný tisk, 1 z 3, 400 eur
 10. INSECT II., barevný tisk, 1 z 3, 400 eur
 11. MUSICIANS I., koláž, 1 z 1, 1000 eur
 12. MUSICIANS II., koláž, 1 z 1, 1000 eur