Miro Švolík : LÁSKA A SMRT

Miro Švolík : LÁSKA A SMRT
12. 5. – 30. 6. 2023

kurátorka: Nadia Rovderová

Průřezová výstava jednoho z nejvýraznějších představitelů Nové slovenské vlny, skupiny progresivních fotografů, kteří se zformovali v polovině 80. let na pražské FAMU pod vedením Jana Šmoka, a které formovala rovněž spolupráce s Annou Fárovou a u Mira Švolíka i studia na Střední Umělecko-průmyslové škole v Bratislavě u Miloty Havránková . Typickým prvkem tvorby tu byla převážně práce s inscenovanou fotografií, hravost, smysl pro humor.. Na výstavě v Artinbox Gallery Miro Švolík (*13. 4. 1960) představí průřez své tvorby, s důrazem na poslední tři soubory: Pocta všem mým inspiracím (2018), Pařížský spleen – Charles Baudelaire (2021) a Post Mortem (2022).

Výstava Mira Švolíka přivála do pražské galerie Artinbox vůni francouzské bohémy a spleenu a zároveň slovenské upřímnosti a přímočarosti, a to v rámci témat nejhlubších – témat lásky, smrti, osudu, přitažlivosti, závislosti, odtažitosti či determinace…
U Mira Švolíka nacházíme v míře vrchovaté to, co definovalo, a v 80. a 90. letech minulého století vyneslo na vrchol, členy tzv. Slovenské nové vlny: kreativitu, nevázanost, hravost, smysl pro humor a v neposlední řadě pochopení podstaty silného a hlubokého vizuálního sdělení skrze médium fotografie na pomezí experimentu.
Miro Švolík na výstavě LÁSKA A SMRT vzdává poctu ženám – nositelkám života, touhy, lásky, inspirace…, ať už se jedná o matky, manželky, babičky, milenky, modelky, studentky, múzy či kamarádky…
Téma zpracovává na základě své vlastní životní cesty, nebo používá příběhy svých blízkých a známých, inspirací je mu i poezie či životní příběh francouzského básníka Charlese Baudelaira. Část výstavy tvoří fotografie, které vznikly v posledních letech, v době Covidu, a které jsou použity jako vizuální část knihy s texty Fedora Gála pod názvem POST MORTEM.
Tato výstava nás vrací k podstatě života, ke koloběhu zrození a umírání, k těm pravým, nejvyšším, občas v materialistické a patriarchální společnosti přehlíženým, či podceňovaným hodnotám, jako jsou zdravé vztahy, láska, rodina, sounáležitost, péče, starostlivost, empatie…, vrací nás k těm hodnotám, které s plynutím času, čím dál víc v životě nabývají na významu a nastavují zrcadlo našim přežitým rokům a hodnotám, které jsme v nich upřednostnili.

Nadia Rovderová, Praha, květen 2023

Cena všech fotografií v rámci vystaveného souboru je 50 000 Kč / 2000 eur /, bez rámu a pasparty. Fotografie mají ediční číslo, limitovaná série do 15 kusů, technika: Epson vysokostálý tisk

Miro Švolík : LOVE AND DEATH
12. 5. – 30. 6. 2023

curated by: Nadia Rovderova

A cross-sectional exhibition of one of the most prominent representatives of the New Slovak Wave, a group of progressive photographers who formed in the mid-1980s at FAMU in Prague under the guidance of Jan Šmok, and who were also shaped by their collaboration with Anna Fárová and Miro Švolík’s studies at the Secondary School of Arts and Industry in Bratislava under Milota Havránková . At the exhibition at the Artinbox Gallery, Miro Švolík (*13 April 1960) will present a cross-section of his work, with an emphasis on his last three collections: Homage to All My Inspirations (2018), Parisian Spleen – Charles Baudelaire (2021) and Post Mortem (2022).

Miro Švolík’s exhibition brought to the Prague Artinbox Gallery the aroma of French bohemia and plein air, as well as Slovak sincerity and directness, within the framework of the most profound themes – themes of love, death, fate, attraction, dependence, detachment or determination…
In Miro Švolík, we find to a great extent what defined, and brought to the top in the 1980s and 1990s, the members of the so-called Slovak New Wave: creativity, exuberance, playfulness, a sense of humour and, last but not least, an understanding of the essence of a strong and profound visual message through the medium of photography on the borderline of experimentation.
In the exhibition LOVE AND DEATH, Miro Švolík pays tribute to women – bearers of life, desire, love, inspiration…, whether they are mothers, wives, grandmothers, lovers, models, students, muses or friends…
He works on the theme based on his own life journey, or uses stories of his friends and family, inspired by poetry or the life story of the French poet Charles Baudelaire. Part of the exhibition consists of photographs taken in recent years, during the Covid era, which are used as a visual part of a book with texts by Fedor Gál entitled POST MORTEM.
This exhibition brings us back to the essence of life, to the cycle of birth and death, to those true, supreme values, sometimes overlooked or underestimated in a materialistic and patriarchal society, such as healthy relationships, love, family, belonging, care, concern, empathy… , brings us back to those values which, as time passes, become more and more important in our lives and set a mirror to our past years and the values we have prioritized in them.


The price of all photographs in the exhibited set is 50,000 CZK / 2,000 euros /, without frame and mount. The photos have an edition number, limited edition of 15 pieces, technique: Epson print