FLORÁLIE / In Sacrificio Florum / V objetí květin / Embraced by Flowers / Museum Montanelli, Praha (28. 4. 2022 do 18. 9. 2022) 🌷

Daniel Pešta
Vernisáž výstavy Florálie, V objetí květin, Museum Montanelli, Praha, 27. 4. 2022, foto Victoria Ovcharuk

Florálie / Floralia

In Sacrificio Florum / V objetí květin / Embraced by Flowers

autoři / authors: Kateřina Adamová / Anonym / Barbora Balek / Christina Bardram / Erika Bornová / Veronika Bromová / Filip Černý / Salvador Dalí / Alén Diviš / Eva Fuka / Kurt Gebauer / Antonín Gribovský / Patrik Hábl / Alexandr Hackenschmied / Jolana Havelková / Jan Hísek / Veronika Holcová / Anežka Hošková / Petr Jedinák / Václav Jirásek / Jana Kasalová / Michaela Kukovičová / Krištof Kintera / Martin Kocourek / Alena Kotzmannová / Františka Kuchařová / Zlatka Lamrová / Helena Lukas / Cecílie Marková / Daniela Mikulášková / Jakub Nepraš / Petr Nikl / Martina Niubó Klouzová / Klára Ottová / Suzanne Pastor / František Jaroslav Pecka / Eugenio Percossi / Magdaléna Peševa / Daniel Pešta / Kateřina Piňosová / Ladislav Postupa / Pavel Pražák / Jaroslav Róna / Lucie Rónová / Jaroslav Rössler / Nadia Rovderová / Zuzana Růžičková / Dominika Slavická / František Skála / Dalibor Smutný / Josef Sudek / Jan Svoboda / Dagmar Šubrtová / Jan Švankmajer / Miro Švolík / Kai Teichert / Vladimír Véla / Zara Wildmoons / Stanislav Zámečník / Veronika Zapletalová / Anna Zemánková / Peter Župník

Umělecké sklo, šperk a design / Art glass, jewelry and design: Nastassia Alejnikava / Lenka Čermáková / Michaela Gorcová / Klára Horáčková / Anna Jožová / František Jungvirth / Vladimír Kopecký / Barbora Křivská / Hanuš Lamr / Petr Písařík / Anna Polanská / Isabela Sopková / Eva Růžičková / Sota Sakuma / Lada Semecká

Skupinová tematická výstava / Thematic group exhibition:

FLORÁLIE I. / FLORALIA I.

In Sacrificio Florum / V objetí květin / Embraced by Flowers

Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1

28. 4. ― 18. 9. 2022

FLORÁLIE II. / FLORALIA II.

Od idyly k halucinaci / From Idyll to Hallucination

Artinbox Gallery, Perlova 3, Praha 1

21. 5. ― 18. 8. 2022

Pořadatelé / Hosted by: Artinbox Gallery, artbrut.cz, Museum Montanelli

Kurátorky / Curators: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková

Odborná spolupráce / Cooperating expert: Anežka Šimková

Vizuální propagace výstavy / Visual promotion of the exhibition: Daniel Pešta

Výstavní grafika / Exhibition graphics: Petr Hrůza

Produkce / Production: Natálie Drtinová, Lenka Gajardo Hodrová, Hana Poislová, Elis Unique

Technická spolupráce / Technical cooperation: Karolína Beránková, Ladi Kolský, Vítězslav Tomosz, Antonín Vrňák, Dana Michlová, Eugen Kukla, Suzanne Pastor

Překlad / Translation: Zuzana Henešová

Poděkování / Acknowledgement Prof. Dadja Altenburg-Kohl

Projekt podpořil Státní fond kultury České republiky / The project was supported by the State Culture Fund of the Czech Republic

Celoroční program Artinbox Gallery podpořil grant Ministerstva kultury ČR / The annual program of Artinbox Gallery is supported by a grant from the Czech Ministry of Culture

Mezinárodní výstavní projekt Florálie nabízí protipól zneklidňující atmosféře poslední doby. Chce být povzbudivou oslavou nezdolných vitálních sil přírody, naplněním touhy po kráse a obrodě. Mottem se stal výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v projevu pro Evropský Parlament 1. 3. 2022: „Život přemůže smrt. Světlo přemůže tmu.“ Florální témata se stabilně objevují ve výtvarném umění napříč staletími. Zobrazování květin nabývá nejrůznější polohy – od popisně naturalistické přes dekorativní až po abstraktně symbolickou. Květy skýtají širokou škálu významů od naděje a víry, něhy, křehkosti, lásky, zrození, rozpuku, opojení, vášně, ale i nenaplněné touhy, zrady a zklamání až po odumírání a vanitas – pocit pomíjivosti a marnosti bytí. Jejich mnohotvárná ikonografie umožňuje vyjádření celého spektra stavů a pocitů provázejících lidskou existenci. Výběr děl pro projekt Florálie v Museu Montanelli se soustředí na imaginativní princip tvorby. Rozmanitost výtvarných přístupů i prostředků od klasických médií jako je kresba, malba, grafická technika mezzotinty a plastika přes experimentální výšivky a koláže až po videoart i ukázky designové tvorby (sklo, šperk…) zrcadlí množství florálních forem ve vnitřním i vnějším prostoru tvůrců. Mezi vystavenými autory najdeme spiritistická média z první poloviny 20. století, významnou autorku světového art brut Annu Zemánkovou a další spontánní tvůrce, ale především několik desítek děl současných českých i zahraničních autorů, kteří květy spíše, než pro jejich dekorativnost využívají jako projekci skrytých významů a vnitřních pocitů člověka 20. a 21. století.

The Floralia exhibition offers a counterpoint to the unsettling atmosphere of recent times. It aims to be an encouraging celebration of the indomitable vital forces of nature, a fulfilment of the desire for beauty and renewal. The statement of Ukrainian President Volodymyr Zelensky in his speech to the European Parliament on 1 March 2022 was chosen as a motto of the project: “And then life will win over death and light will win over darkness.” Natural themes have appeared steadily in visual art across the centuries. The depiction of plants has varied from the descriptive naturalistic to decorative and to the abstractly symbolic, too. Flowers provide a wide range of symbolic meanings, from hope and faith, tenderness, fragility, love, birth, flowering, intoxication, passion, as well as unfulfilled desire, destruction, betrayal and disappointment, to dying and vanitas – the feeling of impermanence and futility of being. Their multifaceted iconography enables the expression of the whole spectrum of states and feelings accompanying human existence. The selection of works for the Floralia / In Sacrifio Florum project in Museum Montanelli focuses on the imaginative principle of creation. The variety of artistic approaches and means represented, ranging from classical media such as drawing, painting, mezzotint and sculpture, to experimental embroideries, collages and video art as well as examples of design work (glass, jewellery…), all mirrors the multitude of floral forms in the inner and outer space of a creator. Among the exhibited artists we can find spiritistic mediums from the first half of the 20th century, Anna Zemánková, an important author of world art brut, and other spontaneous creators, but above all several dozen artworks by contemporary Czech and foreign artists who use flowers as a projection of hidden meanings and inner feelings of a 20th and 21st century wo/man rather than for decorative purposes.

Vernisáž výstavy Florálie, V objetí květin, Museum Montanelli, Praha, 27. 4. 2022, foto Eva Kořínková
FLORÁLIE! 🌺
V objetí květin… Rozjímání o tajemném životě rostlin. Výstava na téma krásy, vitality, naděje… Part. I. v Museu Montanelli, poté Part II. v Artinbox Gallery! Ať žije a vzkvétá umění!