Dominika Slavická/ Metamorfózou

(17. 9. 2021 – 28. 10. 2021)
Artinbox Gallery, Perlová 370/3, Praha 1
www.artinbox.cznadia@artinbox.cz

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

DOMINIKA SLAVICKÁ:
Více o autorce a výstavě ZDE
(For more info about Dominika click here)
Dominika Slavická / Metamorfózou 
17. 9. 2021 – 28. 10. 2021

kurátorka: Nadia Rovderová 
text k výstavě: Václav Hájek

Celoroční program Artinbox Gallery podpořili: Ministerstvo kultury České republiky a Městská část Praha 1. Děkujeme

Autorská výstava čerstvé absolventky ateliéru Grafika I. na AVU v Praze, věnující se tématu současné enviromentální krize, kterou autorka pojímá v širším kontextu, jako krizi našeho vztahu k planetě. Řešením podle ní nemůže být nějaký technologický zázrak, neboť ten neodstraní její příčiny, ale hluboký duchovní přerod lidstva. První částí cyklu je socha Černé Madony – magický symbol, který v sobě uchovává kontinuitu sahající až ke kultům bohyně Isidy a Matky Země. Druhou představuje autorská kniha obsahující textovou a obrazovou složku, jež jsou navzájem těsně provázané. V její první části se zabývá tématy souvisejícími s uvědoměním si současného stavu, jako je prozření, žal a pokání. V druhé navazuje pozitivním hledáním naděje, spočívajícím v návratu k divokosti a ve vnímání posvátnosti světa přírody. 


ENG
Artinbox Gallery cordially invites you to the exhibition:
Dominika Slavická / Through Metamorphosis
17. 9. 2021 – 28. 10. 2021


Curator: Nadia Rovderová
Exhibition text: Václav Hájek

A solo exhibition by a recent graduate of the Graphic Design I studio at the Academy of Fine Arts in Prague, tackling the subject of the current environmental crisis, which the artist conceives in a broader context, as a crisis of our relationship to the planet. The solution, according to her, cannot be some technological miracle, as this will not eliminate its causes, but a profound spiritual transformation of humanity. The first part of the series is the statue of the Black Madonna – a magical symbol that holds a continuity going back to the cults of the goddess Isis and Mother Earth. The second is the author’s book containing a textual and pictorial component, which are closely intertwined. The first part of the book deals with themes related to the awareness of the present state, such as awakening, grief and repentance. In the second, she continues with a positive search for hope, based on a return to wildness and a perception of the sanctity of the world of nature.

DÍLA URČENÁ K PRODEJI // ARTWORK FOR SALE :