“Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás…” 11. tématická skupinová výstava (12. 11. 2019 – 31. 1. 2020)

“Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás…”

11. tématická skupinová výstava věnována 30. výročí blahoslavení Anežky Přemyslovny

a potažmo 30. výročí Sametové revoluce.


(12. 11. 2019 – 31. 1. 2020)

Kurátorka: Nadia Rovderová

Autoři: Kateřina Adamová, Alena Anderlová, Barbora Bálková, Sylvie Choisnel, Helena Čubová, Zdirad J. K. Čech, Renata Drábková, Veronika Drahotová, Kurt Gebauer, Patrik Hábl, Petr Hampl, Jolana Havelková, Eva Heyd, Jan Hísek, Veronika Holcová, Kryštof Hošek, Martina Chloupa, Jana Kroftová – Bačová, Milan Kunc, Dana Kyndrová, Helena Lukas, Jiří Macht, Josef Moucha, Nikola Nováková, Suzanne Pastor, Daniel Pešta, Luboš Plný, Phila Primus, Patrik Proško, George Radojčič, Nikola Semotánová, Paulina Skavova, Jan Stoss, Jiří Surůvka, František Sysel, Jan Šibík, Ivana Štenclová, Richard Wiesner, Jan Vlček, Peter Župník.

technická spolupráce: technická spolupráce: Antonín Vrňák, Markéta Pálková, Libor Štěrba, Elis Unique, Dana Michlová, Jakub Musil, Eugen Kukla, Miloš Marek

poděkování: Nikola Semotánová

Ivana Štenclová: Anežka, kombinovaná technika, 2019

fotogalerie z příprav a vernisáže výstavy je k vidění zde: https://www.facebook.com/pg/ArtinboxGallery/photos/?tab=album&album_id=3139040769501923

“Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás…”, v pořadí už 11. tematická skupinová výstava v Artinbox Gallery, je věnována 30. výročí vysvěcení Anežky Přemyslovny (*1211, +1282). Tradovalo se, že v našich zemích bude dobře až tehdy, když bude dcera Přemysla I. zvaná rovněž Anežka Česká, prohlášena za svatou. Sametová revoluce začala pouhých pět dnů poté, co tak papež Jan Pavel II. učinil. Třicet let po těchto událostech se dění v naší zemi ubírá směrem, kde by se nám pomoc svatých opět hodila. Zdá se, že běžné pojistky demokracie, morálky a spravedlnosti v naší společnosti selhávají. Vypadá to, že nám už nezbývá jiné, jen se modlit. A umíme to vůbec ještě? Co jsou modly dneška? Kdo a kde jsou svatí, kteří nad námi drží, či mohli / měli by držet ochrannou ruku?

Výstavou navazujeme na skupinové tematické výstavní projekty: Kdo lže, krade (2013) a Peace, please! (2014). Oslovili jsme čtyřicet autorů z okruhu galerie, aby se svými díly vyjádřili k tématu duchovního odkazu Anežky České, která byla před třiceti lety svatořečena, a potažmo i k tématu, kam jsme se za těch posledních třicet let jako společnost posunuli – komentujeme tak vývoj politické, společenské a duchovní atmosféry u nás.

V malém sále prostřednictvím černobílých fotografických dokumentů mapujeme předrevoluční období, kdy proběhla Pouť k blahoslavené Anežce České a rovněž bohoslužba v Chrámě Svatého Víta (6. březen 1988). Tuto událost zachytili na černobílých fotografiích Dana Kyndrová a Josef Moucha. Samotné svatořečení Anežky Přemyslovny proběhlo 12. 11. 1989 v Římě, kde ho na černobílých snímcích zachytil František Sysel. Jeho cyklus třinácti fotografií přibližuje atmosféru v chrámě svatého Petra, lidi z davu i osobnosti, které se aktu účastnili, jako papeže Jana Pavla II. nebo Tomáše Halíka. Tuto dokumentární fotografickou sekci doplňuje slavná fotografie Jana Šibíka, které se přezdívalo „Madona se svíčkou“. V rušné revoluční době z této fotografie někdo vyrobil plakát, na kterém bylo napsáno: ‚Svatá Anežko, oroduj za nás!‘, tyto plakáty pak rozvěšel v ulicích Malé strany. Fotografie se stala jedním z vizuálních symbolů revoluce a aktuálně uvádí i výstavu Jana Šibíka: Osudový rok 1989 na Staroměstské radnici a rovněž stejnojmennou autorovu publikaci.

Sérii černobílých fotografií v malém sále galerie doplňují mezzotinty Jana Híska (série svatých) a Zdirada J. K. Čecha (série sedmnácti linorytů  – Legenda o svaté Anežce).

Foyer galerie jsme tentokrát proměnili ve svatyni věnovanou Anežce a dalším duchovním bytostem, prostoru vévodí uhrančivá díla Daniela Pešty, Petra Hampla a Zdirada J. K. Čecha.

Taky v hlavním, malém a spodním sálu a v klubu galerie lze srovnávat různá ztvárnění svaté Anežky u autorů, jako jsou: Jan Stoss, Martina Chloupa, Ivana Štenclová, Sylvie Choisnel, Helena Čubová, Zdirad Čech, Jan Hísek, Patrik Hábl, Veronika Holcová, Jana Kroftová – Bačová, Nikola Nováková, Suzanne Pastor, Phila Primus, George Radojčič…¨

Další svatí, nám potencionálně nápomocní, případně osobní vypořádáni se s duchovní stránkou života a vizí světa tam na druhé straně, je vyobrazeno v dílech Patrika Proška, Petra Župníka, Kateřiny Adamové, Patrika Hábla, Martiny Chloupy, Aleny Anderlové, Heleny Lukas, Renaty Drábkové či Veroniky Drahotové…

Svaté Jodátko a svaté Jezulátko v dílech Nikoly Semotánové a Jana Vlčka odkazují na další slavnou legendu o zázračné moci sošky uložené v kostele Panny Marie Vítězné na Malé straně, kam odkazuje rovněž relikvie s QR-kódem rovněž od Nikoly Semotánové.

Posun od duchovna do divokých vod současné světové společensko-politické situace s důrazem na marketing, komerci a sebestřednost reflektují díla Milana Kunce, Richarda Wiesnera, Barbory Bálkové a Jiřího Surůvky,

Na pozitivní a nadějeplnou symboliku 17. listopadu naopak odkazují díla Kryštofa Hoška, Kurta Gebauera, Jiřího Machta a už zmiňovaného Jana Šibíka.

Legenda o Anežce naději dává, ovšem, legendy můžou mít i jiné vysvětlení, než to všeobecně přijímané. Tradovalo se, že v našich zemích bude dobře až tehdy, když bude Anežka Česká, prohlášena za svatou. Jiná legenda tvrdí, že aby bylo opravdu dobře, musí se najít ostatky svaté Anežky. Je zde ovšem i jiná interpretace. Možná k tomu, aby zde bylo dobře, je nutno znovuobjevit a přivést na světlo světa ne ostatky, ale duchovní odkaz, který zde Anežka Česká zanechala. Možná jde o to, soustředit se na to podstatné, nemyslet jenom na sebe a svůj blahobyt, pomáhat, tam kde je to potřeba, bojovat s tím zlem, na které stačíme. Takto si i sami můžeme pomoct na cestě ke smysluplnému a šťastnému životu. Pomoz si člověče, i Pánbů ti pomůže. Svatí budou, doufejme, stát u nás. Možná to je ten pravý odkaz této výjimečné ženy, která se vzdala královského komfortu, a svůj život zasvětila pomoci potřebným.

Nadia Rovderová, listopad 2019

______________________

Artinbox Gallery
Perlová 370/3, Dům v Kisně
110 00 Praha 1 – Staré Město
Czech Republic
otevřeno: úterý – čtvrtek: 16.00 – 18.00 hod., nebo na vyžádání: / open: Tuesday – thursday: 4 – 6 p.m., or by request:
tel.: +420 777 748 433
nadia@artinbox.cz
www.artinbox.cz
Aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: www.facebook.com/ArtinboxGallery/

English: ………………………

“Saint Agnes, All Saints, Pray for Us…”

11th thematic group exhibition dedicated to the 30th anniversary of the canonization of Princess Agnes of the Přemyslid dynasty and also the 30th anniversary of the Velvet Revolution.

(12 November 2019 – 14 February 2020)

Curator: Nadia Rovderová

Artists: Kateřina Adamová, Alena Anderlová, Barbora Bálková, Sylvie Choisnel, Helena Čubová, Zdirad J. K. Čech, Renata Drábková, Veronika Drahotová, Kurt Gebauer, Patrik Hábl, Petr Hampl, Jolana Havelková, Eva Heyd, Jan Hísek, Veronika Holcová, Kryštof Hošek, Martina Chloupa, Jana Kroftová – Bačová, Milan Kunc, Dana Kyndrová, Helena Lukas, Jiří Macht, Josef Moucha, Nikola Nováková, Suzanne Pastor, Daniel Pešta, Luboš Plný, Phila Primus, Patrik Proško, George Radojčič, Nikola Semotánová, Paulina Skavova, Jan Stoss, Jiří Surůvka, František Sysel, Jan Šibík, Ivana Štenclová, Richard Wiesner, Jan Vlček, Peter Župník.

Technical cooperation: Antonín Vrňák, Markéta Pálková, Libor Štěrba, Elis Unique, Dana Michlová, Jakub Musil, Eugen Kukla, Miloš Marek.

Thanks: Nikola Semotánová

___________________________________________________________________________

“Saint Agnes, All Saints, Pray for Us …”, the 11th thematic group exhibition at the Artinbox Gallery, is dedicated to the 30th anniversary of the consecration of Princess Agnes of the Přemyslid dynasty (*1211, +1282). People used to say that life in our lands would be good only when the daughter of Přemysl Ottokar I, also called Agnes of Bohemia, was canonized. The Velvet Revolution began only five days after Pope John Paul II did so. Thirty years after these events, the situation in our country is moving in a direction where we could once again use a little help from the saints. The common guarantees of democracy, morality and justice in our society seem to be failing. It looks like we have no choice but to pray. And do we still know how? What are the idols of today? Who and where are the saints who hold or should hold a protective hand over us? Or can they?

The exhibition is a follow-up to group themed exhibition projects: He Who Lies, Steals (2013) and Peace, Please! (2014). We approached forty artists close to the gallery to tackle the topic of the spiritual legacy of Agnes of Bohemia, who was canonized thirty years ago, and also the topic of how we have changed as a society over the past thirty years – we are thus commenting on the development of political, social and spiritual atmosphere in our country.

In the small hall, the black and white photographic documents map the pre-revolutionary period when the Pilgrimage to the Blessed Agnes of Bohemia and divine service at St. Vitus Cathedral took place (6 March 1988). This event was captured in black and white photographs by Dana Kyndrová and Josef Moucha. The actual canonization of Princess Agnes took place on 12 November 1989 in Rome, captured in black and white by František Sysel. His series of thirteen photographs depicts the atmosphere in St. Peter’s Cathedral, the crowd and the people who attended the act, such as Pope John Paul II or Tomáš Halík. This documentary photo section is complemented by the famous photograph of Jan Šibík, nicknamed “Madonna with a Candle”. In the busy times of the Revolution, someone made a poster out of this photograph that reads: “Saint Agnes, Pray for Us!”. These posters were then hung on the streets of Malá Strana. The photograph has become one of the visual symbols of the Revolution and currently presents Šibík’s exhibition The Fateful Year of 1989 at the Old Town Hall as well as the author’s publication of the same name.

The series of black and white photographs in the small hall of the gallery is complemented by the mezzotints of Jan Hísek (a series of saints) and Zdirad J. K. Čech (a series of seventeen linocuts – The Legend of St. Agnes).

This time we transformed the gallery’s foyer into a shrine dedicated to Agnes and other spiritual beings. The space is dominated by the riveting works of Daniel Pešta, Petr Hampl, and Zdirad J. K. Čech.

In the main, small and lower halls as well as in the gallery club you can compare various depictions of St. Agnes by artists such as Jan Stoss, Martina Chloupa, Ivana Štenclová, Sylvie Choisnel, Helena Čubová, Zdirad Čech, Jan Hísek, Patrik Hábl, Veronika Holcová, Jana Kroftová–Bačová, Nikola Nováková, Suzanne Pastor, Phila Primus, or George Radojčić.

The works of artists such as Patrik Prošek, Petr Župník, Kateřina Adamová, Patrik Hábl, Martina Chloupa, Helena Anderlová, Helena Lukas, Renata Drábková, or Veronika Drahotová depict other, potentially helpful saints or deal individually with the spiritual level of life and the vision of the world on the other side.

The Infant Jesus in the works of Nikola Semotánová and Jan Vlček refers to another famous legend about the miraculous power of the statue kept in the Church of Our Lady Victorious in Malá Strana, which is also referred to by a relic with a QR code made by Semotánová as well.

The shift from spirituality to the wild waters of the current global socio-political situation, with an emphasis on marketing, commercialism and self-centeredness, is reflected in the works of Milan Kunc, Richard Wiesner, Barbora Bálková, and Jiří Surůvka.

On the other hand, the works of Kryštof Hošek, Kurt Gebauer, Jiří Macht and the already mentioned Jan Šibík refer to the positive and hopeful symbolism of November 17.

The legend of St. Agnes gives hope, however, legends may have other explanations than the generally accepted one. People used to say that life in our lands would be good only when Agnes of Bohemia was canonized. Another legend says that if life here should be really good, the remains of St. Agnes must be found first. However, there is another interpretation. Perhaps it is necessary to rediscover and bring to light not the remains, but the spiritual legacy that Agnes of Bohemia left here. Maybe the point is to focus on what is important, not just think about ourselves and our well-being but help where necessary, fight the evil we are capable of fighting. This is how we can help ourselves on the way to a meaningful and happy life. Help yourself, and the Lord will help you. The saints will, hopefully, stand by us. Perhaps this is the true legacy of this exceptional woman who gave up royal comfort and dedicated her life to helping the needy.

Nadia Rovderová, November 2019

______________________

Artinbox Gallery
Perlová 370/3, Dům v Kisně
110 00 Prgue 1 – Old Town
Czech Republic
Open: Tuesdays and Thursdays 4–6 PM, or on request
Phone: +420 777 748 433
nadia@artinbox.cz
www.artinbox.cz
Follow us on Facebook:
www.facebook.com/ArtinboxGallery/