Jaroslav Rössler

Jaroslav Rössler:
Od symbolismu k psychedelii
(fotografie, kresby, malby)

(12. 9. – 20. 10. 2017)

kurátorky: Suzanne Pastor, Nadia Rovderová

technická spolupráce: Daniela Havránková, Jaroslav Vít, Antonín Vrňák, Philippe Joseph

Událost na facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/400143410383937/

Postupně doplňováno album fotografií z akce zde: https://www.facebook.com/pg/ArtinboxGallery/photos/?tab=album&album_id=1587790917960257


Letos uplynulo 115 let od narození Jaroslava Rösslera /1902 – 1990/, jednoho z nejvýraznějších tvůrců české a světové fotografie, nejtalentovanějšího žáka Františka Drtikola. Výstava v Artinbox Gallery v Praze představuje sedmdesát významných prací z rodinného archivu a soukromých sbírek od r. 1923 až do počátku 70. let minulého století.

Jaroslav Rössler byl jedním z nejvýznamnějších tvůrců českých a světových dějin umění 20. století.  Narodil se ve Smilově v roce 1902, zemřel v Praze ve věku 87 let, poté, co žil a tvořil v rámci téměř všech důležitých uměleckých období 20. století ve střední Evropě  – od pozdního rozkvětu symbolismu až po počátky psychedelické vize šedesátých a sedmdesátých let. Výstava v Artinbox Gallery představuje Rősslerovy fotografie, kresby a malby, z období od roku 1923  až po začátek 70. let 20. století.

Rösslerovi bylo patnáct let, když se stal žákem v ateliéru Františka Drtikola – excentrického mistra fotografa, který už v té době požíval značné slávy. Byla to éra nepokojů a změn v uměleckém světě. Velké množství nových vjemů a informací –  časopisy, knihy, výstavy, divadla, měly velký vliv na mladého muže, který přišel z malého českého města Smilov do úžasné středoevropské metropole, jakou tehdy Praha byla. V roce 1917, ve vzrušující atmosféře modernistické scény pražských umělců, začal pronikat do tajů fotografického řemesla. Také si začal pro sebe kreslit, malovat a fotografovat – už tehdy dosahoval kompozic nejvyššího vkusu a kvality. Jako 21letý, poté co důkladně vstřebal filozofická a ideologická témata té doby, vytvářel kubisticko-futuristické obrazy a fotografie. Abstrakce v mnoha formách pak zůstala v centru estetického zájmu po celý jeho život.

Rössler ve své tvorbě absorboval klíčové prvky avantgardy: německý expresionismus, dadaismus, italský futurismus, kubismus, ruský konstruktivismus a francouzský surrealismus. V roce 1920 vznikla v Praze umělecká skupina Devětsil. Zakladateli byli básník Vítězslav Nezval a spisovatel Karel Teige. Devětsil přinášel do umění modernitu ve všech formách, spojil se s tím, co bylo později nazýváno poetismus. Filozofické a ideologické základy tohoto hnutí měly hluboký vliv na všechny aspekty designu, typografie, umění, architektury a fotografie – zejména v kolážích, básních a fotomontážích. Jaroslav Rössler byl Teigem v roce 1923 přizván, aby se stal jedním z nejmladších členů a zároveň jediným fotografem Devětsilu. V roce 1933 byla jeho tvorba součástí výstavy Devětsilu v Rudolfinu, jednalo se o výběr experimentálních a abstraktních prací, s kompozicemi charakterizovanými plochými geometrickými povrchy a konstrukcemi světla a stínu. Byla to vysoce náročná díla, která formovala poetický konstruktivismus.

V Drtikolově ateliéru se Rössler seznámil se svou budoucí ženou Gertrudou. V roce 1926 se jim narodila jediná dcera Sylva. V letech 1927-1935 Rössler s rodinou přesídlil do Paříže, rodinu živil pracemi pro reklamní ateliéry Manuel Freres, Studio Piaz a Lorelle. Jeho reklamní fotografie z té doby jsou nyní považovány za umělecká díla.

Rösslerovo nepřetržité tvůrčí experimentování od konce války až do jeho smrti v roce 1990, vytváří fascinující dílo: imaginární krajiny, abstraktní světelné kompozice, negativní a vícenásobné expozice, solarizace, fotografování skrz křišťálový hranol… Každá kompozice obsahuje jistou podobu pravdy – lidskou pravdu, filozofickou pravdu, intelektuální pravdu, estetickou pravdu, univerzální pravdu. Ve všech těchto pravdách je ukryto nesmírné množství krásy – hluboké a přesvědčivé.

Suzanne Pastor, Praha, září 2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jaroslav Rössler:
From Symbolism to Psychedelia
(photographs, drawings, paintings)


(12. 9. – 20. 10. 2017)
curated by: Suzanne Pastor, Nadia Rovderová

technical cooperation: Daniela Havránková, Jaroslav Vít, Antonín Vrňák, Philippe Joseph

This year 115 years have passed since the birth of Jaroslav Rössler /1902 – 1990/, one of the most eminent artists of Czech and world photography, the most talented pupil of František Drtikol. The exhibition presents 70 major works selected from the family archives and private collections, dating from 1923 to the early ‘70s.

Jaroslav Rössler, now recognized as one of the preeminent historic figures in Czech and world art history of the 20th C., was born in Smilov in 1902. He died in Prague at the age of 87 years, having lived — and created — throughout almost every important art movement from the late flourishing of Symbolism in Central Europe to the emergence of psychedelic vision in the late 60’s and ’70s. The exhibition at Artinbox Gallery presents 70 major works, comprising Rossler’s photographs, drawings and paintings, dating from 1923 to the late ‘60s and early ‘70s.

Rossler was fifteen years old when he became an apprentice in the atelier of Frantisek Drtikol, an excentric master photographer already famous in his own time and one of his early mentors. It was a era of turmoil and change in the art world. A great deal of information in the form of magazines and books in the Drtikol studio, as well as exhibitions and theatre, all had a great influence on this young person full of new impressions, who had come from the small Bohemian town of Smilov to the great Central European capital of Prague. In 1917, in the exciting atmosphere of the modernist Prague artists‘ scene, he began to learn the techniques of lighting and printing. He also began drawing, painting and photographing for himself, compositions of the highest taste and insight. Already at the age of 21, having thoroughly absorbed the philosophical and ideological concerns of his time, he created Cubo-Futuristic gouaches and photographs. Abstraction, in its many forms, remained for Rossler the central aesthetic concern throughout his life.

Rossler absorbed key elements from the avant-garde: German Expressionism, Dada, Italian Futurism, Cubism, Russian Constructivism and from France — Surrealism. In Prague, the unique Czech artist group Devetsil (nine forces) was founded in 1920 by the poet Viteslav Nezval and the artist-writer Karel Teige. Devetsil brought modernity in all its forms to fuse into what was called Poetism. The philosophical and ideological presuppositions of this movement were profoundly influential for all aspects of design, typography, art, architecture, and photography — especially in collages, poems and photomontage. Jaroslav Rossler was invited by Teige in 1923 to be one of the youngest artist members of Devetsil, the only photographer. In 1933 his works were included in the Devetsil exhibition at the Rudolfinum, with a selection of experimental and abstract works, compositions characterized by flat geometrical surfaces and constructions of light and shadow, highly demanding works which formed a form of poetic constructivism.

From 1927 to 1935, Rossler established himself in Paris with his wife Gertruda, whom he had met at Drtikol’s atelier, and his only daughter Sylva (born in Prague in 1926); he supported them by work at the advertising studios of Manuel Freres, Studio Piaz and Lorelle. His advertising photographs are now regarded as works of art.

Rossler’s private — and continuous — creative experimentation after the end of the war, until his death in 1990, form a fascinating oeuvre of imaginary landscapes, abstract light compositions, negative and multiple prints, solarizations and images made through a crystal prism. In every composition is expressed a kind of truth — a human truth, philosophical truth, intellectual truth, aesthetic truth, a universal truth. In all this truth, there is an immense amount of beauty – profound and compelling.


Suzanne Pastor, Prague, September 2017

Artinbox Gallery
Perlová 370/3, Dům v Kisně
110 00 Praha 1 – Staré Město
Czech Republic

otevřeno: úterý, čtvrtek: 16.30 – 18.30 hod., nebo na vyžádání: +420 777 748 433  / open: tuesday, thursday: 4.30-6.30 p.m., or by request: +420 777 748 433

tel.: +420 777 748 433
nadia@artinbox.cz
www.artinbox.cz