ARTINPARK GALLERY zahajuje činnost od 15. 1. 2015 v zámku Průhonického parku

ARTINPARK GALLERY


Program galerie Artinpark bude volně inspirován střídáním ročních období jako paralely k vývoji lidského života. Čtvrtletně obměňované výstavy budou sledovat princip generačního střídání umělců či umělkyň.


I. nejmladší generace do 35 let
II. střední generace
III. autoři a autorky na vrcholu tvůrčího období
IV. výtvarné legendy – nežijící umělci či umělkyně
V roce 2015 představíme tyto autory:
JIRKA HOUSKA, *1985, JASAN ZOUBEK, *1956, JAN ŠVANKMAJER, *1934, TOYEN (1902-1980)


Na rok 2016 jsou naplánované autorské výstavy těchto umělců:
PHILA PRIMUS, * 1991, PETR NIKL, *1960, KURT GEBAUER, *1942, JOSEF VÁCHAL (1884-1969)

Výstavy budou více či méně představovat díla s tématem přírody, rostlin či živočichů – člověka nevyjímaje.

K výstavám bude vytištěn katalog, připravujeme rovněž komentované prohlídky výstav, besedy s autory, projekce, koncerty, workshopy…

otevřeno: leden, únor – sobota, neděle: 11 – 17 h.,
březen – sobota, neděle: 11 – 18 h., nebo po domluvě

open: January, February – saturday, sunday: 11 a.m. – 5 p. m.
March – saturday, sunday: 11 a.m. – 6 p. m. or by request

Artinpark gallery
Spolek přátel Průhonického parku a zámku
Zámek 1, Průhonický park
252 43 Průhonice
+420 601 566 144, +420 777 748 433
artinpark@seznam.cz
www.pruhonickypark.cz

Jasan Zoubek: Mezi vrstvami / Between Layers

kurátorka / curated by: Nadia Rovderová

produkce, techn. spolupráce / production, techn. cooperation: Lucie Černá, Kateřina Poláková

vstupné do parku / entrance fee to the park: 50,- Kč

IMG_0930.JPGIMG_0988.JPG10155841_781194435310708_4327705903347137916_n.jpgDSCN5937.JPG

Vernisáž výstav 1. 4. 2015, foto Bára Marková,  Igor Hlavinka a Nadia Rovderová.

fotografie děl, instalace a vernisáže výstavy jsou ke shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679888352136601.1073741831.632563266869110&type=3&uploaded=8

Recenze výstavy od Radana Wágnera pro Lidové noviny si můžete přečíst zde: http://ceskapozice.lidovky.cz/socharske-blues-jasana-zoubka-dkp-/recenze.aspx?c=A150409_151946_pozice-recenze_kasa

otevřeno: pondělí – pátek: 15 – 19 h., sobota, neděle: 11 – 19 h.

open: monday – friday: 3 – 7 p.m., saturday, sunday: 11 a.m. – 7 p. m.

Jasan Zoubek: Mezi vrstvami

Jasan Zoubek (* 1956) syn sochařů Evy Kmentové a Olbrama Zoubka, bratr bibliografky Polany Bregantové, patří mezi nejvýraznější české sochaře střední generace. Jeho díla jsou nesmírně náročná na provedení, ať už pracuje s dřevem, papírem, betonem, kamenem, bronzem, železem nebo osinkocementem.

Práce Jasana Zoubka jsou intelektuální, zároveň však úzce spjaty s materiálem – čisté, hluboké, monumentální. Jsou to jakési výtažky abstrakce z přírody: krajiny, vrstvení, zlomy, rozpady… Vše odkazuje k inspiraci přírodou v jejím koloběhu a zákonitostech.

Jasan Zoubek vystudoval školu života. Nebylo to dobrovolně. Komunistický režim neměl chuť podpořit svobodného ducha v rodině Olbrama Zoubka a Evy Kmentové. Opakovaně ho odmítali přijmout na školy, kam se hlásil. Vystřídal různé dělnické profese, ve svobodném povolání je od r. 1989. Postupně se svou pílí a umanutostí propracoval mezi současné nejvýraznější představitele po-moderní vlny v českém umění. Sochařskou tvorbu rozvíjí od konce 70. až počátku 80. let. Upozornil na sebe monumentální soustavou osinkocementových organických prvků na výstavě Sochy a objekty na malostranských dvorcích (1981). Od té doby pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí.

Zpočátku se orientoval na kresbu figur a stromů, od druhé polovině 80. ho zaujímá abstrakce, znaky, symboly, geometrie, motivy geologického narušení objektu, praskliny, průrvy a pak i siluety postav, rozfázované či seriálně seřazené do zástupu. V 90. létech začíná pracovat s umělým kamenem, pokračuje bronzovými odlitky dřívějších prací, čím přináší prvek trvalosti do pomíjivých objektů z papíru.

Díla Jasana Zoubka vyzařují prehistorickou energii, mohutnou sílu živlů, které přetvářejí zemi i nás. Tato díla jsou vesměs nesmírně náročná na provedení. Autor

o sobě skromně tvrdí, že svůj nedostatek talentu nahrazuje pílí. Při tvorbě používá dřevo, papír, beton, kámen, železo i bronz. Motiv vrstvení u prací z papíru, později přechází do monumentálních soch. Papírové objekty působí jako výseče krajin. Oproti statickým kresbám obsahují prvky nestability, nepravidelnosti, deformace, zlomy, rozpady; jsou blízké přírodním strukturám kůry, dřeva, hlíny; připomínají geologické posuny a rovněž vesmírné děje.

Poslední práce jsou hlavně z kamene. Vyzařují mužskou sílu, mohutnost, ale i velkou křehkost, citlivost, zranitelnost. Směřují k abstrakci a zklidnění.

Jasan Zoubek žije v Praze, ale stále častěji tráví čas na venkově. S manželkou Irenou mají děti Evu (1981), Adama (1988), Jaroslava (1993), vnuka Adama (*2003) a vnučku Johanku (*2015). Se synem Adamem a dcerou Evou v poslední době často spolupracuje na svých dílech.

Mezi jeho zájmy patří pozorování krajiny a oblohy.

Nadia Rovderová, duben 2015

ENGL:  ………………………………………………………………………………..

Jasan Zoubek: Between Layers

Jasan Zoubek (*1956) is the son of sculptors Eva Kmentová and Olbram Zoubek, the brother of bibliographer Polana Bregantová, and one of the most distinctive members of the middle generation of Czech sculptors. His immensely difficult-to-execute works are made of wood, paper, concrete, stone, bronze, iron, or asbestos cement.

Zoubek’s works are intellectual but are also closely tied to the choice of material – clean, profound, monumental. They are like extracts of the abstraction found in nature: landscapes, stratification, faults, decay… They all show an inspiration from nature – natural laws and cycles.

Jasan Zoubek attended the “university of life”, but not voluntarily. The communist regime had no desire to support the freedom of spirit found in the family of Olbram Zoubek and Eva Kmentová. His applications for study were repeatedly rejected and so he worked various blue-collar professions. He has been self-employed since 1989. Through hard work and perseverance, he gradually earned a place among some of the most distinctive representatives of postmodern Czech art. He has been working in sculpture since the late seventies and early eighties, when he garnered attention through his monumental asbestos cement composition of organic elements at the Sculptures and Objects in Lesser Town Courtyards exhibition (1981). Since then, he has regularly exhibited at home and abroad.

Originally, Zoubek focused on trees and the human figure, but since the second half of the 1980s, he has been drawn to abstract compositions, signs, symbols, geometric shapes, geologically distorted objects, fissures, and ravines, and also silhouettes of human figures in various phases of motion or arranged in a row. In the 1990s, he began to work with artificial stone before moving on to making bronze casts of earlier works, thus adding the element of permanence to ephemeral objects made of paper.

The art of Jasan Zoubek emanates a prehistoric energy, the immense power of the elements that shape both the Earth and us. All his works are immensely difficult to execute. Zoubek likes to say that he makes up for his lack of talent through hard work. He uses wood, paper, concrete, stone, iron, and bronze. The motif of layering, found in his paper works, later makes it into his monumental sculptures. His paper works feel like snippets of landscapes; unlike static drawings they content the elements of instability, irregularity, deformation, fracture or decay. They resemble the natural textures found in bark, wood or dirt, and recall geological shifts or cosmic events.

Zoubek’s most recent works are mostly made of stone. They radiate a masculine force and massiveness, but also possess a great fragility, sensitivity and vulnerability. They tend towards abstraction and quiescence.

Jasan Zoubek lives in Prague, but recently has been spending more time in the countryside. He and his wife Irena have three children – Eva (1981), Adam (1988), and Jaroslav (1993) – one grandson, Adam (2003) and one granddother Johanka (2015). Recently Jasan´s son Adam and daughter Eve are helping him with his art works.

His interests include watching the landscape and the sky.

Nadia Rovderová, april 2015

—————————————————————————


JIRKA HOUSKA:
OD MAMUTŮ K MĚSÍCI
FROM MAMMOTHS TO THE MOON
(16. 1. – 29. 3. 2015)

malby / paintings

kurátorka / curated by: Nadia Rovderová

produkce, technická spolupráce / production, technical cooperation: Lucie Černá, Kateřina Poláková

….

událost na facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/355623467952984/

fotografie z příprav, vernisáže výstavy, komentované prohlídky a křestu katalogu k shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637152359743534.1073741828.632563266869110&type=3

K výstavě byl vydán katalog.


Artinpark Gallery, Zámek v Průhonického parku.
(Zámek je hned u stanice autobusu a dá se tam snadno dostat linkami 363 a 385 z metra Opatov)
https://www.google.cz/maps/place/Průhonický+park/@49.98988,14.555568,12z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7dfce1378d1427a

Úvodní výstava v nově vzniklé galerii Artinpark Gallery v zámku Průhonického parku.

Výstava představí obrazy mladého umělce, především ty spjaté s přírodou, reálnou či fantaskní – krajiny, včetně maleb Měsíce ve spojení se zemskou atmosférou, ale i náměty z oblasti zoologie a kryptozoologie, což souvisí s umělcovým zájmem o přírodní vědy. Samostatnou částí expozice budou rovněž portréty, akty a jejich fragmenty.

Realistickou malbu, tak typickou pro žáky profesora Berana, posouvá Jirka Houska (*1986) do specifických, unikátních poloh… Zaujme tu návrat k formální bravuře klasické malby 19. století, jenž je však autorem šmahem štětce přesunuta do 21. století a vzápětí třeba do pravěku. Případně se obojí potká v jednom obraze, jak je tomu u malby Mamuti s igelitem. Zaujetí autora přírodními vědami mu dává faktickou průpravu k malbě zvířat jak známých, tak méně známých, či přímo smyšlených.

S podobným zaujetím s jakým se autor věnuje fauně, ho přitahuje i flóra. Romantická krajina bez stop lidského zásahu, je tu zobrazena tak, že nelze určit, z které doby scenérie pochází. To co přetrvá věky je příroda, pokud zásahy člověka, či přírodních katastrof, případně obojího, nezanechají nezvratné stopy…

Velkoformátové realistické malby měsíce jakoby ztvárňovaly tichého svědka všeho toho, co se zde na Zemi odehrává, svědka, který díky pokroku naší civilizace byl dokonce navštíven. Malý krok pro člověka, velký krok pro lidstvo – přesto Měsíc zůstává tajemný a nepřístupný. Je zahalený závojem mystéria podobně jako dívka – žena – matka, která je fázemi měsíce tolik ovlivňována.

Polo-portréty, fragmenty tváře, těla, ňader žen a dívek na obrazech Jirky Housky tento cyklus uzavírají a vracejí na začátek – k nedovysvětlenému tajemství, které ať si každý divák dovypráví po svém.

Přejeme vám přijemnou podívanou.

Nadia Rovderová, leden 2015

JIRKA HOUSKA se narodil v r. 1985 v Praze. Studoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru nedávno zesnulého profesora Zdeňka Berana. Od r. 2013 je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze.

English:——————————————————

JIRKA HOUSKA: FROM MAMMOTHS TO THE MOON
(16. 1. – 29. 3. 2015)
paintings

curated by: Nadia Rovderová
production, technical cooperation: Lucie Černá, Kateřina Poláková

Artinpark Gallery, Průhonice Chateau

Inaugural exhibition of the new Artinpark Gallery at Průhonice Chateau.

The exhibition presents the work of this young painter, in particular his paintings associated with nature, real and imagined: landscapes, the Moon seen through Earth’s atmosphere, and motifs from the realm of zoology and cryptozoology, all of which reflect Houska’s interest in the natural sciences. Another section of the exhibition consists of his portraits and nudes.

Jirka Houska (*1985) shifts the realistic painting style typical for students of professor Beran towards new and unique positions. His works are marked by a return to the formal virtuosity of 19th-century classical painting, which – which the stroke of his brush – he brings into the 21st century only to immediately jump back to prehistory. Or he combines both eras in one painting, as in Mammoths with Plastic Tarp. Houska’s interest in the natural sciences has provided him with a practical background for painting familiar animals as well as lesser-known or even fictitious ones.

Houska is also attracted to plants just as strongly as he is to animals. Romantic landscapes without a trace of human presence are depicted in such a way that it is impossible to place the scene in any historical era. Nature endures for ages unless human intervention of natural catastrophes (or both) leave their irreversible mark…

Houska’s large-format realistic paintings depict the Moon as a silent witness of all that takes place on Earth – a witness that, thanks to the progress of civilization, we have even visited. A small step for Man, a giant leap for mankind – and yet the Moon remains mysterious and out of reach, shrouded in mystery just like Woman (girl, mother), who is so affected by the phases of the Moon.

The exhibition closes with Houska’s half-portraits – close-up paintings of parts of faces, bodies, and women’s breasts. They bring us full circle to unexplained mysteries that each viewer must explore on his own.

Nadia Rovderová, January 2015

JIRKA HOUSKA was born in 1985 in Prague. He studied painting at the Academy of Fine Arts in Prague under the late professor Zdeněk Beran. In 2013, some of his works were acquired by the National Gallery in Prague.