Jan Svoboda

Jan Svoboda:

Filosof ticha / Philosopher of Silence

(6. 2. – 10. 3. 2015)

kurátorka / curator: Nadia Rovderová

spolupráce / cooperation: Antonín Vrňák, Lucie Černá, Miloš Marek, Dana Michlová

překlady / translations: Suzanne Pastor, Karel Urban

korektury: Markérta Hejná

poděkování:

Děkujeme majitelům fotografií za laskavé zapůjčení vystavených fotografií.

událost na facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/1596560617243255/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=49&sid_create=521934554

fotografie z ostravské výstavy a pražské vernisáže ke shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.758589820880375.1073741859.100551130017584&type=3

reportáž České televize z výstavy v Ostravské galerii Fiducia ke shlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/295598-sverepy-hledac-fotografickeho-obrazu-jan-svoboda-ve-fiducii/

rozhovor Karla Oujezdského s kurátorkou pro Český rozhlas zde: http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/jan-svoboda-fotograf-samouk-jehoz-dila-se-prodavaji-za-statisice–1455899

Fotograf Jan Svoboda (* 27. 7. 1934 – †1. 1. 1990) – svérázná, ryzí postava, zjevení ve vodách české výtvarné fotografie. Zdá se, že se jedná o jediného plnohodnotného a svébytného pokračovatele odkazu Josefa Sudka. Na sudkovskou poetiku navazuje a zároveň ji posouvá dál. Jeho fotografické vnímání je čisté a moderní. Jednoduchost a krása jsou skryty v smutku a vyprázdněnosti jeho zátiší. Ve fotografiích Jana Svobody nacházíme lidi jen výjimečně, i to jen jako fragmenty, zátiší těla z roku 1964 (Vdechnutí a vonění, Zátoka, Vlna), případně v Nalezeném zátiší, Autoportrét z roku 1985, kde na stole leží autorova svatební fotografie, či jeho dětský portrét… Jinak je tu člověk přítomen jenom prostřednictvím stop, které zanechal – zátiší plná ticha a melancholie… Předměty, květiny, plody – na pohled banální, přesto vznešeně, jednoduše, přirozeně krásné. Pohled do zákulisí fotografova světa – skrytá poetika zadních stran fotografií, fragmentů roztrhaných snímků, fotografických desek, negativů… Předměty promlouvají, ožívají, jsou to tiší svědkové dějů, jež si můžeme donekonečna domýšlet. Světlo a stín. Slunce a tma. Fragmenty toho, co bylo. Obrazy, co se nevrátí. Prázdný stůl. Stůl s talíři, které jsou prázdné. Kávový lógr na dně šálků. Role fotografického papíru, pomačkané papíry, potrhané fotografie… Fotografie byla pro Jana Svobodu vášní. Beznadějně jí propadl, zároveň mnohokrát prohlašoval, že ji nenávidí. Své milované snímky ničil, trhal, šlapal po nich, poléval je vývojkou. Prostřednictvím fotografií si vytvářel jiný svět – svět, kam unikal, když ten vnější nebyl k vydržení. Pro fotografii dýchal, s největší pravděpodobností pro ni i umřel. Duše Jana Svobody bytostně toužila po svobodě vnitřní i vnější. Paradoxem je, že umřel v době nových příslibů volnosti – pár týdnů po pádu komunistického režimu, 1. ledna 1990. Teprve po téměř čtvrt století začíná být znovuobjevován. Tato výstava budiž malou připomínkou velkého talentu české fotografie druhé poloviny minulého století.
Výstava Jan Svoboda: Filosof ticha byla připravena ve spolupráci Fotografické galerie Fiducia Ostrava a Artinbox – galerie fotografie Praha. V ostravské galerii Fiducia byla výstava k vidění od 11. 12. 2014 do 20. 1. 2015. V pražské galerii Artinbox ji mírně pozměněnou můžete vidět od 6. 2. do 3. 3. 2015.

Poznámka: V průběhu přípravy výstavy Jan Svobody jsem poznala, že Jan Svoboda uměl rovněž krásné portréty. Přesvědčíte se na pražské repríze výstavy v únoru 2015 v Artinbox Gallery.

Nadia Rovderová, prosinec 2014

English————————————————————

Jan Svoboda: Philosopher of Silence
(6. 2. – 10. 3. 2015)

Photographer Jan Svoboda (* 27. 7. 1934 – † 1.1. 1990) is a quirky, genuine character apparition in the waters of Czech art photography. It seems that this is the only full-fledged follower of the peculiar legacy of Josef Sudek. Building on Sudek’s poetry, he moves it forward. His photographic perception is clean and modern. Simplicity and beauty are hidden in the sorrow and emptiness of his still lifes. In Jan Svoboda’s one rarely finds people, even just as fragments, as in the still life of a body from 1964 (Inhalation and Scent, Bay, Wave), or the Found Still Life, A Self-portrait from 1985, where on the table are the author’s wedding photos, or his portrait as a child…

Otherwise, man is present here only through traces left behind – still lifes full of silence and melancholy… objects, flowers, fruits – vaguely, yet nobly, simply, naturally beautiful. Insight into the photographer’s world – the hidden poetics of the back of the photographs, fragments of torn images, photographic plates, negatives… Items speak, come to life, they are silent witnesses of events upon which we can endlessly speculate. Light and shadow. Sun and darkness. Fragments of what was. Images that will not come back. An empty table. A table with plates that are empty. Coffee grounds on the bottom of the cups. A roll of photographic paper, crumpled paper, torn photos… Photography was for Jan Svoboda a passion. Hopelessly he fell for it, while repeatedly claiming that he hated it. He would destroy his beloved images, ripped them, stepped on them, poured developer over them.

Through photographs he created another world – a world where he would escape when the exterior was unbearable. For photography he breathed, and most likely died for it. The soul of Jan Svoboda essentially longed for freedom – both internal and external. The paradox is that he died at the time of a new promise of freedom – a few weeks after the fall of the communist regime, on January 1, 1990. Only after nearly a quarter century he begins to be rediscovered. This exhibition is meant to be a small reminder of the great talent of Czech photography of the second half of the last century.

The exhibition Jan Svoboda: Philosopher of Silence was prepared in collaboration between the Gallery Fiducia in Ostrava and Artinbox – Photo Gallery Prague. In Ostrava, the exhibition was on view from 11. 12. 2014 to 20. 1. 2015. In Prague at the Artinbox Gallery it is slightly altered, and can be seen from the 6th of February to the 3rd of March 2015.

Note: During the preparation of the Jan Svoboda exhibition I learned that Jan Svoboda could also create beautiful portraits. You’ll see this in the reprise of the Prague exhibition in February 2015 at the Artinbox Gallery.

Nadia Rovderová, December 2014

Jan Svoboda

27. 7. 1934                          narozen v Bohuňovicích u Olomouce jako prvorozený syn železničáře

1949 – 1950                         učil se v porcelánce ve Staré Roli u Karlových Varů

1950 – 1954                         studia na Škole uměleckého průmyslu v Praze (obor scénické výtvarnictví)

1954                                      žení se se spolužačkou Julií Oberdingovou

1956 – 1957                         propagační výtvarník ve Stavoprojektu

1957 – 1958                         vzniká první fotografický soubor „100 pohledů na michelskou plynárnu“.

1958                                      setkání s dílem Josefa Sudka v Alšově síni v Praze

1958 – 1971                         pracuje jako aranžér, grafik a fotograf v několika podnicích

1962                                      spolupracuje jako fotograf s Emilem Radokem a Jaromilem Jirešem na filmu Don Špagát pro Laternu Magiku a s Janem Švankmajerem na polyekranu Jablonec 1962

1963                                      stává se členem skupiny výtvarných umělců Máj

1964                                      poprvé se skupinou Máj vystavuje v Praze, v Nové síni

1965                                      žení se s grafičkou Annou Horáčkovou

1968                                      první samostatní výstava v Galerii na Karlově náměstí v Praze

1971 – 1983                         fotografem v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

1975                                      nejrozsáhlejší Svobodova výstava v Domě pánů z Kunštátu v Brně

1982                                      vystavuje v Photographers´Gallery v Londýně a v Museum of Modern Art v Oxfordu

1983                                      koná se výstava Komparace I. Sudek / Svoboda v Roudnici nad Labem

1987                                      samostatná výstava v Galerii Fotochema v Praze

cca 1. 1. 1990                     umírá v Praze

1991                                      posmrtně vychází v nakladelství Odeon monografie připravená Petrem Balajkou ve spolupráci s autorem

1994 – 1995                         Antonín Dufek organizuje k autorovým nedožitým šedesátinám retrospektivní výstavu v Moravské galerii v Brně a v UMPRUM museu v Praze.

2005                                      Moravská galerie v Brně odkupuje od Anny Svobodové zásadní část autorovy pozůstalosti

2011                                      nakladatelství TORST vydává v edici Fototorst monografii připravenou Pavlem Vančátem

2014                                      V aukcích dosahují Svobodovy fotografie statisícových částek, dobová fotografie Dotýkání z roku 1971 je vydražena za rekordních 325 000 Kč

Seznam vystavených děl:

U vstupu do galerie:

 1. Jiří Hanke: Jan Svoboda ve svém bytě / Jan Svoboda in his House, 1986, I.

Foyer:

 1. Jiří Hanke: Jan Svoboda ve svém bytě / Jan Svoboda in his House, 1986, II.
 2. Jiří Hanke: Jan Svoboda ve svém bytě / Jan Svoboda in his House, 1986, III.
 3. Stanislav Tůma: Janova polička / Jan´s Shelf, Košíře, 1987
 4. Stanislav Tůma: U Jana Svobody / At the House of Jan Svoboda, 1987, I.12
 5. Stanislav Tůma: U Jana Svobody / At the House of Jan Svoboda II., 1987, I.95
 1. Jan Svoboda: Kompozice, Koule / Composition, Ball I., 1959
 1. Jan Svoboda: Nalezené zátiší, Autoportrét / Found Still Life, Self-portrait, 1985
 2. Jan Svoboda: Fotografie pro Stanislava Kolíbala / A Photograph for Stanislav Kolíbal, 1971
 3. Jan Svoboda: Poraněná zeď / Wounded Wall, 1963
 4. Jan Svoboda: Vlna / Wave, 1964
 1. Jan Svoboda: Stůl XVI., studie / Table XVI., Study, 1971

Hlavní sál:

 1. Jan Svoboda: Portrét manželky Anny Svobodové / Portrait of Jan Svoboda´s Wife Anna, 1964
 2. Jan Svoboda: Portrét Markéty Hejné / Portrait of Markéta Hejná, 1971
 3. Jan Svoboda: Přelud I, Kámen III / Phantom I, Stone III, 1963
 1. Jan Svoboda: Dvacátá třetí fotografie podle Jana Sudka / Twenty-third Photograph after Josef Sudek, 1970
 2. Jan Svoboda: Pád, Koule II. / Fall, Ball II., 1964
 3. Jan Svoboda: Ruce / Hands, 1971
 4. Jan Svoboda: Portrét Markéty Hejné II. / Portrait of Markéta Hejná II., 1971
 5. Jan Svoboda: Ruce / Hands, 1971
 6. Jan Svoboda: Hrušky I / Pears I, 1964
 1. Jan Svoboda: Na stole I / On the Table I, 1976
 2. Jan Svoboda: Na jaře / In the Spring, 1983
 3. Jan Svoboda: Vajíčka / Eggs, 1968
 4. Jan Svoboda: Na kuchyňském stole III.,  /  On the Kitchen Table III., 1968
 1. Jan Svoboda: Stůl II. / Table II., 1970
 2. Jan Svoboda: Stůl III. / Table III., 1970
 3. Jan Svoboda: Zátiší s česnekem / Still Life with Garlic, 1985
 4. Jan Svoboda: Stůl s květinami / Table with Flowers, 70-tá léta / 70ies
 5. Jan Svoboda: Stůl s květinami (čtvercový) / Table with Flowers (square), 70-tá léta / 70ies
 6. Jan Svoboda: Zátiší s negativy / Still Life with Negatives, nedatováno
 1. Jan Svoboda: Fragment fotografické desky / Fragment of a Photographic Plate, 1971
 2. Jan Svoboda: Předobraz XVI, Fotografie mojí paní / Prepicture XVI, Photographs for My Lady, 1972
 3. Jan Svoboda: Přeložený list papíru / Folded sheet of paper, nedatováno
 4. Jan Svoboda: Okno ateliéru / Window of Studio, 1983
 5. Jan Svoboda: Pokus o ideální proporci, XVI. / An Attempt at the Ideal Proportion XVI., 1971
 6. Jan Svoboda: Okno I / Window I, 1963
 7. Jan Svoboda: Kompozice s Obrazem, co už se nevrátí, / Composition With A Picture That Will Not Return, 1970
 8. Jan Svoboda: Negativy / Negatives, 1982
 1. Jan Svoboda: Moje  fotografie / My Photo, 1976
 1. Jan Svoboda: Z Lemberka / From Lemberk, 1974
 1. Jan Svoboda: Fuchsie, Zvěstování / Fuchsia, Annunciation, 1958
 2. Jan Svoboda: Ruce Markéty Hejné / Hands of Markéta Hejná, 1971
 3. Jan Svoboda: První fotografie pro neznámou / First Photograph for an Uknown Lady, 1974
 4. Jan Svoboda: Zátiší se štrikováním, Still Life with a knitting, nedatováno
 1. Jan Svoboda: Červencové odpoledne / July´s Afternoon, 1977
 2. Jan Svoboda: Zátiší s lahvemi / Still Life with Bottles, 1962
 3. Jan Svoboda: Bez názvu, Vejce ve sklenici / Untitled, Eggs in the Glass, 1980
 4. Jan Svoboda: Zátiší s akváriem / Still Life with aquarium, 1963
 5. Jan Svoboda: Okno I. / Window I., 1963