Phila Primus

Phila Primus: 76% ticho / 76% silence  (21. – 25. 3. 2014)

IMAGINACE PHILY PRIMUS

Výstavou „76% ticho“ Phily Primus dává galerie Artinbox už potřetí * prostor k uvedení mladého výtvarného talentu. Tvorbu Phily Primus jsme poprvé představili v r. 2012 v rámci skupinového tematického projektu SNĚNí – pocta surrealismu, kde vystavovala pro ní typickou kolorovanou kresbu tuší. Výstava „76% ticho“ představuje čtyři desítky prací, které od té doby vznikly…
Phila vyrůstala v kosmopolitním prostředí plném umění a kultury. Zároveň svým genofondem i svoji tvorbou, odráží pohnuté dějiny minulého století na evropském i americkém kontinentu. Narodila se americké mámě a českému otci v německém Düsseldorfu. Phila strávila dětství v malé vesnici u Prahy. Víc než klasické vzdělání ji přitahovala škola života. S přirozenou kreativitou se ponořila do zkoumání literatury, filozofie, hudby i výtvarna, navíc cestovala, objevovala neznámé světy. Její tvorba ovšem víc než vnější, odráží niterný svět. Práce 22-leté autorky je překvapivě vyzrálá, zakotvena v klasické technice kresby a malby. Philiny kresby zaujmou hloubavostí, černým kafkovským humorem, syrovou upřímností a neotřelou imaginací – a to je to nejdůležitější, protože, jak píše Jan Švankmajer ve své knize Síla imaginace: „Imaginace je subversivní, protože staví možné proti skutečnému. (…) Imaginace je největší dar, jaký lidstvo dostalo. Imaginace polidštila člověka, ne práce.“

Nadia Rovderová, Praha , březen 2014

* (Výstava „Koloryt“ sourozenců Skálových v únoru 2012 a výstava „Georgovy zahrady a jiné“ George Radojčiče v lednu 2013).

PHILA PRIMUS’S IMAGINATION

With Phila Primus’s exhibition “76% Silence”, the Artinbox gallery has for the third time* given space to intro-duce a young artistic talent. We first presented Phila Primus’s works in 2012 as part of the thematic group project Dreaming – A Homage to Surrealism, where she exhibited a coloured drawing in ink, very typical of her. The exhibition “76% Silence” presents four dozen works that have since originated…
Phila grew up in a cosmopolitan environment full of art and culture. At the same time, with her gene pool and her work she reflects the turbulent history of the last century both on the European and American continents. She was born to an American mother and Czech father in Düsseldorf, Germany. Phila spent her childhood in small village near Prague. More than by a classical education she has been attracted by the school of life. With natural creativity she plunged into the exploration of literature, philosophy, music, and art; in addition, she has travelled and discovered unknown worlds. Her work, however, more than the outer reflects the inner world. The work of the 22-year-old author is surprisingly mature, grounded in classical technique of drawing and painting. Phila’s drawings will intrigue you with their meditative spirit, Kafka-like black humor, raw honesty, and original imagination – and that is most important because, as Jan Švankmajer writes in his book The Power of Imagination: “Imagination is subversive because it puts possible against the real. (…) Imagination is the greatest gift given to human. Imagination made man human, not work.”

Nadia Rovderová, Prague, March 2014

* (The exhibition “Koloryt” of the Skála siblings in February 2012 and the exhibition “George’s gardens and others” of George Radojčič in January 2013).

Událost na facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/662960407100282/