VÁNOČNÍ AUKCE / Návrat Gutfreundovy plastiky Okřídlený šíp na Palác Škoda / 18. 12. 2019 od 18h. / 6 p.m.

Artinbox Gallery, Czech National Trust a OriginalArte.com srdečně zvou na aukci vybraných uměleckých děl. / Artinbox Gallery, Czech National Trust and OriginalArte.com cordially invite you to an auction of selected art works.

VÁNOČNÍ AUKCE / CHRISTMAS AUCTION

Artinbox Gallery, Perlová 3, Praha 1,

18. 12. 2019 od 18 hodin / December 18, 2019 from 6 p.m.

50 umělců, 100 hodnotných děl / 50 artists, 100 valuable artworks

Návrat Okřídleného šípu! / Return of the Winged Arrow!

Investujte do hodnotných sběratelských kousků, které se Vám či vašim blízkým časem zhodnotí!

Nabízíme díla v relaci od pár set korun až po několik stovek tisíc korun od prověřených autorů.

Získejte hodnotné umělecké dílo, vánoční dárek či dar pro sebe či Vaše blízké a podílejte se tak na návratu slavné plastiky Otto Gutfreunda na jeho původní místo na Paláci Škoda v Praze, Jungmanově ulici.

Invest in valuable collection pieces – their value will grow over time!

100 artwork by 50 top artists, ranging from a few hundred to hundreds of thousands Czech crowns are present.

Don’t miss a chance to get yourself a valuable piece of art or an original Christmas gift and participate in the return of the famous sculpture by Otto Gutfreund at the Škoda Palace in Jungmanova Street in Prague.

aukce / auction: středa / Wednesday 18. 12. 2019 od 18 hod. / from 6 p.m.

KATALOG KE STAŽENÍ ZDE! / DOWNLOAD THE AUCTION CATALOG HERE KATALOG AUKCE pdf

předaukční internetová aukce, zde můžete online nastavit svůj limit: / Online pre-auction; you can set your limit here:  https://www.originalarte.com/cs/auction/83-aukce-pro-gutfreuda/small/page-1


Sálová aukce bude začínat s cenami nastavenými v rámci internetové aukce. / The auction itself will start with prices set in the online auction.

Svá díla do aukce věnovali profiloví autoři Artinbox Gallery, a umělci spříznění s CNT. Dražená budou díla těchto autorů: / artworks by:

Artwork for the auction was donated by authors represented by Artinbox Gallery and artists associated with Czech National Trust. Auctioned off are artworks by:

Jiří Balcar, Barbora Bálková, Ladislav Emil Berka, David Cajthaml, Zdirad Čech, František Dostál, František Drtikol, Jaroslav Fišer, Andrea Forsterová, Eva Fuka, Jaromír Funke, Jiří Foltýn, Kurt Gebauer, Patrik Hábl, Alexander Hackenschmied, Petr Helbich, Eva Heyd, Jan Hísek, Karel Hník, Kryštof Hošek, Jirka Houska, Martina Chloupa, Blanka Chocholová, Václav Chochola, Josip Klarica, Eugen Kukla, Jaroslav Kysela, Jan Lukas, Helena Lukas, Suzanne Pastor, Luboš Plný, Ladislav Postupa, Vladimír Rafaj, Jan Reich, Jaroslav Rössler, Drahomír Josef Růžička, Belle Shafir, Jan Svoboda, Jindřich Štreit, Jan Švankmajer, Miroslav Tichý, Josef Tockstein, Jitka a Květa Válovy, Vincenc Vingler, Jan Vlček, Jozef Vojtánek, Jaromír Stretti-Zamponi, Anna Zemánková, Olbram Zoubek, Peter Župník

středa / wednesday 18 .12. 2019  od 18 hodin / December 18th from 6 p.m.

místo konání / auction takes place : Artinbox Gallery, Perlová 3, Praha 1 – Staré město

aukcí provedou / auctioneers : Jan Šefránka & Josef Vomáčka

před-aukční výstava / preview for the auction: 4.- 18. 12. 2019, úterý – čtvrtek 16 – 18 h. /  4 p.m to 6 p.m., nebo po domluvě / or by appointment (tel. +420 777 748 433)
Aukce je otevřená široké veřejnosti. / Auction is public.

Program aukce:
18 – 18.30 h – registrace, welcome drink, Artinbox Gallery

18.30 – 19.45 – začátek aukce : klub galerie, draží se položky 1. – 50.

19. 45 – 20.00 – přestávka, občerstvení

20. 00 – cca 21.15 – 2. část aukce : draží se položky 50. – 100.

21.15 – 22.00 – posezení v klubu galerie Artinbox

Program of the auction:

6 p.m. – 6:30 p.m. – registration, welcome drink, Artinbox Gallery
6:30 p.m. – 7:45 p.m. Auction part I : Gallery club, items 1 – 50

7:45 p.m. – 8 p.m. – break, snacks
8 p.m. – ca. 9:15-7 p.m. – Auction part II : items 50 – 100
9:15 p.m. – 10 p.m. – drink & talk in Gallery club

Pro více informací kontaktujte / For more information, please contact:
Nadia Rovderová, Artinbox Gallery, nadia@artinbox.cz, tel.: +777 748 433
Eva Heyd, Czech National Trust, eva@evaheyd.com

………………………………………………………………………………………..

OSUD SOCHY / THE STORY OF THE SCULPTURE

Kompozice pro atiku Škodova paláce v Praze (1925–1927) hraje v díle O. Gutfreunda zásadní roli. Po skončení 1. světové války byl sochař oslovován pro veřejné zakázky, které vyžadovaly spíše dekorativní přístup k tvorbě, což autora odvádělo od možnosti volného vyjádření. Práce na plastice pro Škodovy závody pro Gutfreunda představovala příležitost vymanit se z figurativního civilismu. Autor zvolil velice inovativní řešení čerpající z nadšení pro techniku a estetiku strojů za využití reálných předmětů.

Při studiu vývoje návrhů kompozice k této plastice můžeme vidět, jak autor postupně upouštěl od práce s figurou, postavou dělníka, poté inženýra, který splývá se strojem. Konstantním prvkem všech návrhů však vždy zůstalo logo Škodových závodů v centrální pozici kompozice. Závěrečný návrh, který byl realizován pak pracuje se zvětšenými koly z reálné produkce Škodových závodů a hlavní motiv plastiky lemovaly dva elegantně zakřivené nosníky.
60. léta se pro tuto mimořádnou sochařskou práci stala osudnými. Plastika byla sejmuta za účelem nutné renovace z důvodu poškozeného materiálu. Poté byla za nejasných okolností nedopatřením odvezena do sběrných surovin, odkud už se nikdy zpět nevrátila.

Naší snahou je navrátit věrnou kopii slavné plastiky na její původní místo.

THE STORY OF THE SCULPTURE

The composition for the attic of the Škoda Palace in Prague (1925–1927) plays an essential role in the work of O. Gutfreund. After the end of the First World War, the sculptor was frequently commissioned for public contracts that required a rather decorative approach, which led the author away from the possibility of free expression. Working on the sculpture for Škoda Works gave Gutfreund an opportunity to break free from figurative civilism. The author chose a very innovative solution, drawing on his enthusiasm for machinery and aesthetics of machines using real objects.

If we study the development of composition designs for this sculpture, we can see how the author has gradually abandoned work with a figure, a worker, then an engineer, who merges with the machine. However, the constant element of all designs has always remained the Škoda Works logo in the central position of the composition. The final design, which was eventually realized, works with enlarged wheels from the real Škoda Works production. The main motif of the sculpture was lined with two elegantly curved beams.

The 1960s became fatal for this extraordinary work of art. The sculpture was removed for necessary renovation due to damaged material. Then, under unclear circumstances, it was accidentally taken to a scrapyard, from which it never came back.

Our aim is to return a faithful copy of this famous sculpture to its original place.

…………………………………………………………………………………………..

Závazná pravidla aukce uměleckých děl / Návrat Gutfreundovy plastiky, Škodův palác v Praze

18. 12. 2019, od 18 hod., Artinbox Gallery, Perlová 3, 110 00 Praha 1

Nadia Rovderová, IČO: 61086886

aukcí provedou: Jan Šefránka a Josef Vomáčka

před-aukční výstava / preview for the auction: 4.- 18. 12. 2019, úterý – čtvrtek 16 – 18 h. /  4 p.m to 6 p.m.

nebo po domluvě / or by appointment (tel. 777 748 433)

Aukce je otevřená široké veřejnosti.

1. Předměty aukce uvedené v elektronickém katalogu, jenž je zveřejněn na stránkách www.artinbox.cz, na strankách portálu OriginalArte:  https://www.originalarte.com/cs/auction/83-aukce-pro-gutfreuda/small/page-1 a na facebookových stránkách Artinbox Gallery budou ve dnech: 4.- 18. 12. 2019, úterý – čtvrtek 16 – 18 h. /  4 p.m to 6 p.m. nebo v jiných časech po domluvě (tel. +420 777 748 433, vystaveny v Artinbox galerii a zpřístupněny zájemcům k prohlídce. Aukce se bude konat 18. 12. 2019, od 18 hod. v galerii Artinbox.

2. Účastníci aukce jsou povinni doložit svou totožnost. Aukce je možné se účastnit i bez osobní přítomnosti na základě plné moci, která zmocňuje pověřenou osobu k zastoupení na aukci. Plná moc musí obsahovat katalogové číslo, autora, název díla a nákupní limit.  V případě shodných limitů má přednost limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost dražitel přítomný v sále. Limity jsou drženy v tajnosti. Účastník může po dohodě s galerií dražit po telefonu. Zde je nutno se zaregistrovat. Všechny tyto žádosti je nutné po dohodě s galerií zaregistrovat nejpozději do 18. 12. 2019, 16:00 hod..

3. Po vyvolání čísla, autora a názvu díla, účastníci aukce dílo draží viditelným zvednutím dražebního čísla. Draží se, pokud účastníci aukce činí vyšší podání. Učiněným příhozem je účastník aukce vázán. Cenu dosaženou vydražením je dražitel povinen uhradit během, nebo těsně po ukončení aukce. Tato cena je navýšena o aukční přirážku ve výši 20%. V případě neuhrazení ceny ve stanovené lhůtě, se příklep ruší a dílo se pokládá za nevydražené.  Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit. Jakékoliv spory týkající se aukce rozhoduje pořadatel aukce. Nebylo- li učiněno nejnižší podání, předmět se pokládá za nevydražený. Nevydražená díla budou nabízená k prodeji za vyvolávací cenu od dne 19. 12. 2019 na po-aukční výstavě v galerii Artinbox. Nevydražená díla je rovněž možné zakoupit po domluvě, a to do 30. 1. 2020.

4. Umělecká díla, jenž jsou součástí aukce, jsou označena a popsána v elektronickém aukčním katalogu dle nejlepšího vědomí a svědomí pořadatelů aukce, ovšem pouze dle dostupných informací. Díla se draží bez ohledu na vady, nedostatky nebo případný chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze k identifikaci díla. Informace ohledně autorství, pravosti, původu, data či vyvolávací ceny jsou uvedena na základě názoru majitelů děl, účastníci aukce se však musí se stavem děl seznámit sami, a je jenom na jejich uvážení, jestli věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny. Aukční přirážka činí 20%.

5. Účastníci aukce stvrzují svým podpisem tato pravidla jako závazná.

V Praze, prosinec 2019………………………………………………………………………

Binding rules for the auction of works of art / Return of Gutfreund’s sculpture, Škoda Palace in Prague

December 18, 2019, from 6 pm,Artinbox Gallery, Perlova 3, 110 00 Prague 1

Nadia Rovderová, ID: 61086886

Auction moderators: Jan Šefránka and Josef Vomáčka

Auction preview: 4-18 December 2019, Tuesday – Thursday from 16 to 18 h, or by appointment (tel. +420 777 748 433). The auction is open to the general public. For more information, please contact: Nadia Rovderova, Artinbox Gallery, nadia @ artinbox.cz, tel .: +777 748 433,     Eva Heyd, Czech National Trust, eva@evaheyd.com

1. Auction items listed in the electronic catalog, which is published on www.artinbox.cz, on web site of  OriginalArte: https://www.originalarte.com/cs/auction/83-aukce-pro-gutfreuda/small/page-1 and on the Artinbox Gallery’s Facebook pages will be available for viewing in Artinbox Gallery, Perlová 3, Prague 1 from 4th till 18th of December 2019, Tuesday – Thursday from 16 to 18 h, or by appointment (tel. +420 777 748 433). The auction will take place on March 18th, 2019, at 6 pm in the premises of Artinbox Gallery.

2. Participants in the auction are obliged to prove their identity (national ID card, passport). It is possible to participate in the auction without a personal presence on the basis of a power of attorney that authorizes the authorized person to be represented at the auction. The power of attorney must include the catalog number, author, title of the work, and purchase limit. In the case of identical limits, the limit received earlier will take precedence. At a price equal to the limit, the auctioneer present in the hall takes precedence. The limits are kept secret.. Following a previous arrangement with the gallery, it is possible to participate in the auction by phone. In this case, it is necessary to register.  All requests must be registered with the gallery in person by 4 pm on December 18 2019.

3.After calling up the catalog number, author and title of the work, the auction participants auction the work by visibly raising the auction number. The auction goes on if the participants make higher bids. A bid is binding for the bidder. The auctioneer must pay the auction price during or immediately after the auction has ended. This price is increased by an auction surcharge of 20%. In case of non-payment of the price within the specified period, the bid is canceled and the work is deemed as not auctioned off. The bidder is obliged to confirm receipt of the subject of the auction in writing. Any auction disputes are decided by the auction organizer. If the lowest submission has not been made, the item is considered not to be auctioned off. Unpaid works will be offered for sale at their respective starting prices from December 19, 2019, at a post-auction exhibition at Artinbox Gallery. Unpaid works can also be purchased by appointment until January 31, 2020.

4. The works of art that are part of the auction are marked and described in the electronic auction catalog to the best of the auction organizers‘ knowledge and belief, but only according to the available information. Works are auctioned off irrespective of defects, deficiencies or possible misrepresentation. The catalog listing serves only to identify the work. Information regarding authorship, authenticity, origin, date or pricing is based on the views of the owners of the works, but the auction participants must be familiar with the status of the works themselves, and it is up to them to decide whether the subject matter corresponds with its respective description. All claims for replacement are hereby excluded.
The auction surcharge is 20%.

5. Participants in the auction confirm these rules as binding by their signature of thereof.

Prague, December 2019