Daniel Flusser

Daniel Flusser: It makes me feel so free…
(23. 6 – 28. 6. 2014)

„ V rámci své výstavy chci v Praze, v městě mých prarodičů, představit fotografie, jež vznikly v poslední době v ulicích Barcelony, kde jsem objevoval úžasná místa svobody pro milovníky skateboardingu. Snad existuje ‚perfektní linie‘, či ‚perfektní okamžik‘ – pídím se po nich každý den.“
Daniel Flusser, June 2014

Artinbox – galerie fotografie uvádí další z výstav věnovaných mladým talentovaným autorům. Daniel Flusser (* 1989) se narodil a vyrostl ve Francii, v současnosti žije v Barceloně. Vystudoval Cinéma School ve Strasbourgu. Věnoval se rovněž studiu designu a tvorbě videí z oblasti extrémních sportů ve Spojených státech, poté dělal filmovou produkci v Sao Paulu a v Barceloně. Paralelně se věnoval volné tvorbě v oblasti fotografie a videa. Přitahuje ho převážně černo-bílá urbánní a street fotografie, hra s geometrickými prvky v architektuře velkoměsta. Pro Danielovu první pražskou výstavu jsem vybrala fotografie a videa, které reflektují jeho vášeň pro skateboarding – snímky, jež mluví o kráse, energii a svobodě…
Není náhodné, že Daniel Flusser představuje svoje fotografie zrovna v Praze – sem totiž sahají kořeny jeho rodu. Danielův dědeček Vilém Flusser se zde narodil, žil a studoval do svých 19 let, kdy v r. 1939 uprchl před nacisty. Jeho rodina byla vyvražděna. Stal se významným filosofem, v Sao Paulu vyučoval filozofii komunikace, podílel se na vzniku katedry teorie komunikace. Od 70. let pobýval ve francouzské Provence. V červnu 1991 pronesl legendární přednášku ‚Fotografie a dějiny‘ v Pražském domě fotografie – šlo o jediný veřejný projev, jenž kdy vedl v řeči své rodné země, v češtině. Když se koncem listopadu 1991 vracel ze své druhé přednášky v pražském  Goethe institutu, zemřel při autohavárii na česko-německých hranicích.
Kéž je Danielova pražská výstava symbolickým návratem flusserovské energie do míst, s kterými je osudově spjata – dnes už jinak a v jiných souvislostech – avšak s o to větším závanem silné touhy po svobodě…
Nadia Rovderová, Praha, červen 2014
..
Událost na facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde:
https://www.facebook.com/events/776656679032716/
Zveme Vás na povídání o Vilému Flusserovi s jeho synem Viktorem Flusserem a teoretikem fotografie Josefem Mouchou v galerii Artinbox v pondělí 23. 6. 2014 od 17 h před vernisáží výstavy Daniela Flussera. / We invite you to the talk about Vilém Flusser with his son, Victor Flusser and theorist of photography Josef Moucha in Artinbox Gallery on Monday 23rd of June at 5 p.m. before opening of the exhibition of Daniel Flusser.
Daniel Flusser: It makes me feel so free…
(23. 6 – 28. 6. 2014)

„At my exhibition in Prague, the town of my grandparents, I want to present photographs that have recently originated in the streets of Barcelona, where I discovered wonderful places of freedom for skateboarding lovers. Perhaps there is a „perfect line“ or „perfect moment“ – I seek them every day.“

Daniel Flusser, June 2014
Artinbox Gallery presents another exhibition dedicated to young talented artists. Daniel Flusser (* 1989) was raised in France, he currently lives in Barcelona. He graduated from the Cinema School in Strasbourg. He also studied design and video making in the field of extreme sports in the United States, then he did film production in Sao Paulo and Barcelona. In parallel, he devoted himself to free creation of photos and videos. He is attracted mostly by black-and-white urban and street photographs and playing with geometric elements in the architecture of the city. For Daniel’s first exhibition in Prague, I chose photographs that reflect his passion for skateboarding – images that speak of beauty, power and freedom … It is no coincidence that Daniel Flusser presents his photographs just in Prague – it is here where the roots of his family go back to. Daniel’s grandfather, Vilém Flusser, was born here, lived and studied here until the age of 19, when in 1939 he fled from the Nazis. His family was murdered. He became a renowned philosopher; in Sao Paulo he taught philosophy of communication and he co-founded the Department of Theory of Communication. From the 1970s he lived in Provence, France. In June 1991, he gave the legendary lecture ‚Photography and History‘ at the Prague House of Photography – it was the only public speech which he had in the language of his native country, in Czech. When at the end of November 1991 he was coming back home from his second lecture at the Prague Goethe Institute, he died in a car crash on the Czech-German border. May Daniel’s Prague exhibition be the symbolic return of the Flusser energy to places with which it is fatefully tied – although differently today and in a different context – but with a greater gust of a strong desire for freedom …
Nadia Rovderová, Prague, June 2014