Aukce uměleckých děl / Návrat Gutfreundovy plastiky na Palác Škoda / 18. 3. 2019 od 18h.

Aukce uměleckých děl /Návrat Gutfreundovy plastiky, Škoda palác

Artinbox Gallery a Czech National Trust srdečně zvou na aukci vybraných uměleckých děl. Podpořte návrat plastiky Otto Guttfreunda na jeho původní místo na Škodově paláci a získejte hodnotné umělecké dílo!

aukce / auction: pondělí / monday 18. 3. 2019 od 18 hod. / from 6 p.m.

KATALOG KE STAŽENÍ ZDE!

místo konání: Artinbox Gallery, Perlová 3, Praha 1 – Staré město
aukcí provedou: Jan Šefránka a Josef Vomáčka

před-aukční výstava / preview for the auction: 17.- 18. 3. 2019, vždy 15 – 18 h., nebo po domluvě (tel. 777 748 433).

Aukce je otevřená široké veřejnosti.

Program aukce:

18  – 18.30 h – registrace, welcome drink, Artinbox Gallery

18.30 – začátek aukce : sál, 2. patro, draží se položky 1. – 48.

19. 30 – 20.00 – přestávka, občerstvení

20. 00 – cca 21.00 – 2. část aukce : sál, 2. patro, draží se položky 48. – 98.

21.00 – 22. 00 – posezení v klubu galerie Artinbox

Nabízená díla budou v cenových relacích od několika set korun po několik desítek tisíc korun. Svá díla do aukce věnovali profiloví autoři Artinbox Gallery, a umělci spříznění s CNT. Dražená budou díla těchto autorů: / artworks by:


Michelle Adlerová
Jiří Balcar
Barbora Bálková
David Cajthaml
Karel Cudlín
Karel Čapek
František Drtikol
Jaroslav Fišer
Jiří Foltýn
Eva Fuka
Jaromír Funke
Kurt Gebauer
Alexandr Hackenschmied
Jolana Havelková
Eva Heyd
Jan Hísek
Jirka Houska
Martina Chloupa
Viktor Krejčí
Jan Lukas
Emila Medková
Stefan Milkov
Petr Nikl
Suzanne Pastor
Daniel Pešta
Luboš Plný
Ladislav Postupa
George Radojčič
Jan Reich
Jaroslav Rössler
Paulina Skavová
Jan Svoboda
Jan Švankmajer
Libor Štěrba
Josef Tockstein
Stanislav Tůma
Jitka a Květa Válovy
Jaromír Stretti – Zamponi
Anna Zemánková
Olbram Zoubek

Pro více informací kontaktujte:

Nadia Rovderová, Artinbox Gallery,nadia@artinbox.cz, tel.: +777 748 433
Eva Heyd, Czech National Trust, eva@evaheyd.com

………………………………………………………………………………………..

OSUD SOCHY

Kompozice pro atiku Škodova paláce v Praze (1925–1927) hraje v díle O. Gutfreunda zásadní roli. Po skončení 1. světové války byl sochař oslovován pro veřejné zakázky, které vyžadovaly spíše dekorativní přístup k tvorbě, což autora odvádělo od možnosti volného vyjádření. Práce na plastice pro Škodovy závody pro Gurfreunda představovala příležitost vymanit se z figurativního civilismu. Autor zvolil velice inovativní řešení čerpající z nadšení pro techniku a estetiku strojů za využití reálných předmětů.

Při studiu vývoje návrhů kompozice k této plastice můžeme vidět, jak autor postupně upouštěl od práce s figurou, postavou dělníka, poté inženýra, který splývá se strojem. Konstantním prvkem všech návrhů však vždy zůstalo logo Škodových závodů v centrální pozici kompozice. Závěrečný návrh, který byl realizován pak pracuje se zvětšenými koly z reálné produkce Škodových závodů a hlavní motiv plastiky lemovaly dva elegantně zakřivené nosníky.

60. léta se pro tuto mimořádnou sochařskou práci stala osudnými. Plastika byla sejmuta za účelem nutné renovace z důvodu poškozeného materiálu. Poté byla za nejasných okolností nedopatřením odvezena do sběrných surovin, odkud už se nikdy zpět nevrátila.

Naší snahou je navrátit věrnou kopii slavné plastiky na její původní místo.

———————————————————————————————-

Závazná pravidla aukce uměleckých děl / Návrat Gutfreundovy plastiky, Škodův palác v Praze

18. 3. 2019, od 18 hod., Artinbox Gallery, Perlová 3, 110 00 Praha 1

Nadia Rovderová, IČO: 61086886

aukcí provedou: Jan Šefránka a Josef Vomáčka
před-aukční výstava / preview for the auction: 12. – 14. 3. 2019, 17.- 18. 3. 2019, vždy 15 – 18 h., nebo po domluvě (tel. 777 748 433).
Aukce je otevřená široké veřejnosti.

Pro více informací kontaktujte:

Nadia Rovderová, Artinbox Gallery,nadia@artinbox.cz, tel.: +777 748 433
Eva Heyd, Czech National Trust, eva@evaheyd.com

1. Předměty aukce uvedené v elektronickém pdf katalogu, jenž je zveřejněn na stránkách www.artinbox.cz a na facebookových stránkách Artinbox Gallery budou ve dnech: 12., 13., 14., 15. a 17., 18. 3. 2019 vždy od 15 do 18 h, nebo jindy po domluvě, vystaveny v Artinbox galerii a zpřístupněny zájemcům k prohlídce. Aukce se bude konat 18. 3. 2019, od 18 hod. v galerii Artinbox.

2. Účastníci aukce jsou povinni doložit svou totožnost (OP, pas). Aukce je možné se účastnit i bez osobní přítomnosti na základě plné moci, která zmocňuje pověřenou osobu k zastoupení na aukci. Plná moc musí obsahovat katalogové číslo, autora, název díla a nákupní limit.  V případě shodných limitů má přednost limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost dražitel přítomný v sále. Limity jsou drženy v tajnosti. Účastník může po dohodě s galerií dražit po telefonu. Zde je nutno se zaregistrovat. Všechny tyto žádosti je nutné po dohodě s galerií zaregistrovat nejpozději do 18. 3. 2019, 16:00 hod..

3. Po vyvolání čísla, autora a názvu díla, účastníci aukce dílo draží viditelným zvednutím dražebního čísla. Draží se, pokud účastníci aukce činí vyšší podání. Učiněným příhozem je účastník aukce vázán. Cenu dosaženou vydražením je dražitel povinen uhradit během, nebo těsně po ukončení aukce. Tato cena je navýšena o aukční přirážku ve výši 20%. V případě neuhrazení ceny ve stanovené lhůtě, se příklep ruší a dílo se pokládá za nevydražené.  Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit. Jakékoliv spory týkající se aukce rozhoduje pořadatel aukce. Nebylo- li učiněno nejnižší podání, předmět se pokládá za nevydražený. Nevydražená díla budou nabízená k prodeji za vyvolávací cenu od dne 19. 3. 2019 na po-aukční výstavě v galerii Artinbox. Nevydražená díla je rovněž možné zakoupit po domluvě, a to do 30. 4. 2019.

4. Umělecká díla, jenž jsou součástí aukce, jsou označena a popsána v elektronickém aukčním katalogu dle nejlepšího vědomí a svědomí pořadatelů aukce, ovšem pouze dle dostupných informací. Díla se draží bez ohledu na vady, nedostatky nebo případný chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze k identifikaci díla. Informace ohledně autorství, pravosti, původu, data či vyvolávací ceny jsou uvedena na základě názoru majitelů děl, účastníci aukce se však musí se stavem děl seznámit sami, a je jenom na jejich uvážení, jestli věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.

5. Účastníci aukce stvrzují svým podpisem tato pravidla jako závazná.

V Praze, březen 2019

………………………………………………………………………

Binding rules for the auction of works of art / Return of Gutfreund’s sculpture, Škoda Palace in Prague

18. 3. 2019, from 6 pm,Artinbox Gallery, Perlova 3, 110 00 Prague 1

Nadia Rovderová, ID: 61086886

Auction moderators: Jan Šefránka and Josef Vomáčka

Auction preview: 12-14 March 2019, 17-18 March 2019, always from 15 to 18 h, or by appointment (tel. 777 748 433). The auction is open to the general public. For more information, please contact: Nadia Rovderova, Artinbox Gallery, nadia @ artinbox.cz, tel .: +777 748 433,     Eva Heyd, Czech National Trust, eva@evaheyd.com

1. Auction items listed in the electronic .pdf catalog, which is published on www.artinbox.cz and on the Artinbox Gallery’s Facebook pages will be exhibited on March 12th, 13th, 14th, 15th, 17th and 18th 2019, always from 3 pm to 6 pm, or otherwise by appointment, in Artinbox Gallery and be available for viewing. The auction will take place on March 18th, 2019, at 6 pm in the premises of Artinbox Gallery.

2. Participants in the auction are obliged to prove their identity (national ID card, passport). It is possible to participate in the auction without a personal presence on the basis of a power of attorney that authorizes the authorized person to be represented at the auction. The power of attorney must include the catalog number, author, title of the work, and purchase limit. In the case of identical limits, the limit received earlier will take precedence. At a price equal to the limit, the auctioneer present in the hall takes precedence. The limits are kept secret.. Following a previous arrangement with the gallery, it is possible to participate in the auction by phone. In this case, it is necessary to register.  All requests must be registered with the gallery in person by 4 pm on March 18 2019.

3.After calling up the catalog number, author and title of the work, the auction participants auction the work by visibly raising the auction number. The auction goes on if the participants make higher bids. A bid is binding for the bidder. The auctioneer must pay the auction price during or immediately after the auction has ended. This price is increased by an auction surcharge of 20%. In case of non-payment of the price within the specified period, the bid is canceled and the work is deemed as not auctioned off. The bidder is obliged to confirm receipt of the subject of the auction in writing. Any auction disputes are decided by the auction organizer. If the lowest submission has not been made, the item is considered not to be auctioned off. Unpaid works will be offered for sale at their respective starting prices from March 19, 2019, at a post-auction exhibition at Artinbox Gallery. Unpaid works can also be purchased by appointment until April 30, 2019.

4. The works of art that are part of the auction are marked and described in the electronic auction catalog to the best of the auction organizers’ knowledge and belief, but only according to the available information. Works are auctioned off irrespective of defects, deficiencies or possible misrepresentation. The catalog listing serves only to identify the work. Information regarding authorship, authenticity, origin, date or pricing is based on the views of the owners of the works, but the auction participants must be familiar with the status of the works themselves, and it is up to them to decide whether the subject matter corresponds with its respective description. All claims for replacement are hereby excluded.

5. Participants in the auction confirm these rules as binding by their signature of thereof.

Prague, March 2019

VÝSLEDKOVÁ LISTINA, 18. 3. 2019

PO-AUKČNÍ PRODEJ: Pro zájemce o prozatím neprodaná díla: Cena díla je rovna vyvolávací ceně plus 20% aukční přirážka.

autor: název díla: edice: technika: rozměr bez rámu: rozměr papíru rozměr s rámem rok: vyv.cena: odhadní.c. prodáno za:
1 Michelle Adlerová Rekonstrukce série dvou fotografií 36 x 30 cm 71 x 101 cm 2011 7000 15000
2 Michelle Adlerová Tajemství veřejné řeči těla série čtyř čb. fotografií 14 x 14 cm 25 x 25 cm 2012 5000 10000
3 Jiří Balcar Žena litografie 13,5 x 7,5 cm 52 x 37 cm 1967 9900 18000
4 Barbora Bálková Slepice nebo vejce? ze série Masky pigment. tisk/plátno, 86 x 60 cm 09_15 8000 14000
5 David Cajthaml Houba, série : Zimní linoryty 10/14 39 x 47 cm 40 x 50 cm 2010 3000 8000-12000
6 David Cajthaml Z cyklu Mořská dívka mezzotinta 9 x 14 cm 22 x 32 cm 2010 900 2000-3000
7 David Cajthaml Z cyklu Mořská dívka suchá jehla 7 x 9 cm 39 x 47 cm 2010 700 1800-2500
8 David Cajthaml Z cyklu Mořská dívka mezzotinta 7 x 9 cm, 22 x 32 cm 2010 800 1900-2700
9 Karel Cudlín Václav Havel, Odcházení čb.archiv. tisk 101 x 71 cm 2003 30000 50000 30000
10 Karel Čapek Čapkova manželka Olga Scheinpflugová s kapitánem na lodi Hakon originální bromostříbrná vintage fotografie 30 x 24 cm 1936 7000 15000
11 Karel Čapek Čapkova manželka Olga Scheinpflugová na lodi Hakon Adalstein do Narviku s norským novomanželským párem – lékař s chotí, Cesta na sever originální bromostříbrná vintage fotografie 30 x 24 cm 1936 7000 15000
12 František Drtikol Ervína a Harlekýn, divadelní motiv originální bromostříbrná vintage fotografie 29 x 22 cm cca 1920 48000 80-100000
13 František Drtikol Torzo bronz 26 x13 x 7 1999 69000 120000
14 František Drtikol Akt 5/5 bromostříbrná fotografie pozdější zvětšenina 30 x 24 cm 9000 16000
15 Jaroslav Fišer Z cyklu Veteše barevná fotografie 61 x 45 cm 2011-12 5500 8000-10000
16 Jiří Foltýn Zdvojená krajina vintage bromostříbrná fotografie,  matný karton, trhaný okraj 21,5 x 32 cm 33 x 42 cm 1987 17000 25-30000
17 Jiří Foltýn Návštěva pana Šímy 4/20 Rayfilm FineArt, tisk 26,5 x 40 cm 37 x 50 cm 2016 6000 9000-12000 10000
18 Jiří Foltýn U řeky 2/20 Rayfilm FineArt, tisk 26,5 x 40 cm 37 x 50 cm 2010 5000 8-11000
19 Eva Fuka Kytlice bromostříbrná fotografie 29,5 x 27,5 cm 53 x 43 cm 1962 15000 25-30000
20 Jaromír Funke Praha originální bromostříbrná vintage fotografie 16 x 11 cm 1940 25000 35000 25000
21 Kurt Gebauer Srdce restaurovaný originál z výstavy ve Vojanových sadech, materiál: speciální parafín a beton výška: 20 cm 2000 60000 120000
22 Kurt Gebauer Modrá plavkyně originální kresba doplněná malbou na papíře 45 x 62 cm 2014 25000 35000
23 Kurt Gebauer Plavkyně I., bazén Podolí 2/35 vysokostálý digitální tisk z roku 2016 27 x 37 cm konec 60.let 5500 10000
24 Kurt Gebauer Plavkyně II., bazén Podolí, 2/35 vysokostálý digitální tisk z roku 2016 27 x 37 cm konec 60.let 5500 10000
25 Kurt Gebauer Belaxa IV. litografie 72,2 x 50,9 cm 2015 9900 15-20000
26 Kurt Gebauer Belaxa I. litografie 72,2 x 50,9 cm 2012 9900 15-20000
27 Kurt Gebauer Belaxa II. litografie 72,2 x 50,9 cm 2012 9900 15-20000
28 Kurt Gebauer Belaxa III. litografie 72,2 x 50,9 cm 2015 9900 15-20000
29 Alexandr Hackenschmied / Sascha Hammid Galka Scheyer, New York originální bromostříbrná vintage fotografie 19 x 24 cm 1945 21000 30-40000
30 29

Alexandr Hackenschmied / Sascha Hammid

me

Paříž originální bromostříbrná fotografie, pozdější zvětšenina 21 x 17 cm 1939 18000 25-30000
31 29

Alexandr Hackenschmied / Sascha Hammid

me

Baťovo letadlo, Z cesty do Evropy limitovaná edice: 1 /100 vysokostálý pigmentový tisk, zvětšenina z roku 2017 20 x 32 cm 42 x 52 cm 1936 5500 10000 8000
32 29

Alexandr Hackenschmied / Sascha Hammid

me

Z cesty do USA limitovaná edice: 1 /100 vysokostálý pigmentový tisk, zvětšenina z roku 2017, 20 x 32 cm 42 x 52 cm 1936 5500 10000
33 Jolana Havelková Pravidelná dávka emocí I. pigmentový tisk na papír Museo 45 x 33 cm 2002-12 7000 14000
34 Jolana Havelková Pravidelná dávka emocí II. pigmentový tisk na papír Museo 45 x 33 cm 2002-12 7000 14000
35 Eva Heyd Majrovka I. vysokostálý pigmentový tisk 59 x 41 cm 61 x 83 cm 2015 14000 30000 14000
36 Eva Heyd Majrovka II. vysokostálý pigmentový tisk 59 x 41 cm 61 x 83 cm 2015 14000 30000
37 Eva Heyd Milenci vysokostálý pigmentový tisk 30 x 42 cm 47 x 62 cm 2017 14000 28000
38 Jirka Houska Měsíc v úplňku olej / plátno 70 x 55 cm 2014 12000 20-28000
39 Martina Chloupa Ježíš Kristus, zlatý barvená guma / různé barvy 2002/2018 3000 4500-5500
40 Martina Chloupa Ježíš Kristus, magenta barvená guma / různé barvy 2002/2018 3000 4500-5500
41 Martina Chloupa Ježíš Kristus, průhledný, svítí ve tmě barvená guma / různé barvy 2002/2018 3000 4500-5500
42 Martina Chloupa Ježíš Kristus, černý barvená guma / různé barvy 2002/2018 3000 4500-5500
43 Viktor Krejčí Vlna II. 2/10 bromostříbrná vintage fotografie 14 x 28,5 cm 30 x 39 cm 1987 7000 15000
44 Jan Hísek Rosnička 21/42 16,5 x 24,5 cm 36,5 x 42,8 cm 2000 6000 10000
45 Jan Hísek Svítání zázraků 7/33 43 x 50,5 cm 64,3 x 71 cm 1997 15000 28000
46 Jan Lukas Václav Havel v Central Parku, NYC limitovaná edice: 3 /100 vysokostálý pigmentový tisk, zvětšenina z roku 2015 29 x 44 cm 53 x 72 cm 1968 6500 11000
47 Jan Lukas Václav Havel a Ferninand Peroutka, NYC limitovaná edice: 2 /100 vysokostálý pigmentový tisk, zvětšenina z roku 2015 21 x 35 cm 43 x 52 cm 1968 5500 10000
48 Jan Lukas Pohřeb prezidenta Beneše, Praha, 8. 9. 1948 limitovaná edice: 1 /100 vysokostálý pigmentový tisk 18,5 x 20 cm 41 x 31cm 1948 5000 9000 5000
49 Stefan Milkov Krajina s jezdcem serigrafie 47 x 41 cm 58 x 50 cm 2005 4500 8000-9000
50 Emila Medková Boty 7/8 bromostříbrná fotografie, pozdější zvětšenina z roku 2001 27 x 33 cm 7000 10-15000 7000
51 Emila Medková Ruce 8/9 bromostříbrná fotografie, pozdější zvětšenina z roku 2001 27 x 33 cm 7000 10-15000
52 Petr Nikl Bílá orchidej mezotinta 58 x 73 cm 2006 7000 15000
53 Petr Nikl Růže 24 x 21 cm 69,5 x 48 cm 2003 6000 12000 6000
54 Petr Nikl Adam a Eva barevná litografie 24 x 21 cm 52 x 38 cm 2010 7500 15000
55 Eduard Ovčáček Bez názvu II. 42 x 29, 5 cm 47 x 36 cm 1982 18000 30000
56 Suzanne Pastor z cyklu Address Book objekt v rámu, kombinovaná technika 19 x 21 cm 32,5 x 42 cm 1998 9000 18000
57 Petr Nikl Nákupní výlet / Shopping Trip koláž s fotogramem 44, 5 x 29 52,5 x 42,5 cm 2017 8500 18000
58 Daniel Pešta Z cyklu Velikonoční deník tuš/ papír 30 x 22 cm 2010 9000 25000
59 Luboš Plný Můj nový revolver akryl / plátno 118 x 94 cm 2001 55000 90000
60 Petr Nikl Z cyklu Zachovalé ostatky, I. velký formát, kombinovaná technika, otisk/malba, 61 x 45,5 cm 100 x 70 cm 1992 43000 77000
61 Petr Nikl Z cyklu Zachovalé ostatky, II. velký formát, kombinovaná technika, otisk/malba, 61 x 45,5 cm 100 x 70 cm 1992 43000 77000
62 Petr Nikl Z cyklu Zachovalé ostatky střední formát, kombinovaná technika otisk/malba 26 x 35 cm 41 x 51 cm 1991 25000 48000
63 Petr Nikl Z cyklu Zachovalé ostatky střední formát, kombinovaná technika otisk/malba 26 x 35 cm 41 x 51 cm 1991 25000 48000
64 Ladislav Postupa Akt bromostříbrná čb. vintage fotografie 30 x 29 cm 38 x 29 cm) 1969 5000 14000
65 George Radojčič Křížová cesta I. olejový pastel na lepence / olejový pastel na papíře 76 x 43 cm 2007 7000 18000
66 George Radojčič Křížová cesta II. olejový pastel na lepence / olejový pastel na papíře 76 x 43 cm 2007 7000 18000
67 Jan Reich Kuks bromostříbrná čb. vintage fotografie 18 x 24 cm 1995 8400 14000
68 Jan Reich Kuks bromostříbrná čb. vintage fotografie 18 x 24 cm 1995 8400 14000
69 Jaroslav Rössler Kompozice, ze série Karton 3/5 autorizovaná novodobá zvětšenina, bromostříbrná čb. fotografie 24 x 23 cm 52 x 52 cm 1925 12000 20000
70 Jaroslav Rössler Dvojice 1/5 bromostříbrná čb. Fotografie, autorizovaná novodobá zvětšenina z roku 2005 21,2 × 21,2 cm 52 x 52 cm 60. léta 12000 20000
71 Jaroslav Rössler Žena v bílém, ze série Karton 2/5 autorizovaná novodobá zvětšenina z roku 2011, bromostříbrná čb. fotografie 24 x 23 cm 52 x 52 cm 60. léta 12000 20000
72 Paulína Skavová Spodní prádlo (páv) 52 x 52 cm 2016 8000 15000
73 Jan Svoboda Zvěstování (Fuchsie) bromostříbrná čb. fotografie 24 x 17,5 cm 17 x 12 cm 1958 18000 35000
74 Jan Švankmajer Sbírka 1 22/40 barevná liotografie 43 x 59 cm 52,5 x 72,5 cm 2015 7500 14000
75 Libor Štěrba z cyklu Česká krajina I. vysokostálý pigmentový tisk 31 x 37,5 cm 52 x 52 cm 2009 6000 12000
76 Libor Štěrba z cyklu Česká krajina II. vysokostálý pigmentový tisk 37, 5 x 31 cm 52 x 52 cm 2010 6000 12000
77 Josef Tockstein Tanečnice olej / lepenka 54,5 x 40 cm 1965 7000 14000
78 Josef Tockstein Žena olej / lepenka 39 x 22,5 cm 60. léta 7000 14000
79 Stanislav Tůma Schody bromostříbrná čb. vintage fotografie 29 x 20 cm 41 x 31 cm, zač, 80. let 4000 12000 4000
80 Stanislav Tůma Trojůhelníky bromostříbrná čb. vintage fotografie 29 x 20 cm 41 x 31 cm, 1991 4000 12000 4000
81 Jaromír Stretti-Zamponi Malostranské náměstí barevná akvatinta 52 x 52 cm cca 1910 8500 15000
82 Jaromír Stretti-Zamponi Pražský hrad barevná akvatinta 55 x 52 cm cca 1910 9500 16000
83 Jitka Válová Výskok a pád 3/30 litografie 70 x 50 cm, 2009 8000 15000
84 Jitka Válová Úděl barevná litografie 71 x 50, 5 cm 2009 7000 12800 7000
85 Jitka Válová Člověk a stín 41/50 litografie 34 x 24 cm 49 x 35 cm 2009 3000 6000 3000
86 Květa Válová Z cyklu Zastavení I. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000 1500
87 Květa Válová Z cyklu Zastavení II. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000
88 Květa Válová Z cyklu Zastavení III. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000 1500
89 Květa Válová Z cyklu Zastavení IV. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000 1500
90 Jitka Válová Z cyklu Zastavení I. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000 1500
91 Jitka Válová Z cyklu Zastavení II. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000 1500
92 Jitka Válová Z cyklu Zastavení III. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000
93 Jitka Válová Z cyklu Zastavení IV. litografie 31,5 x 22, 5 cm 10, 5 x 15 cm 1996 1500 4000 1500
94 Anna Zemánková Bez názvu I. pastel na papíře 17 x 12 cm 24 x 17,5 cm přelom 60. a 70. let 30000 70000
95 Anna Zemánková Bez názvu II. pastel na papíře 63 x 45 cm 92 x 65 cm přelom 60. a 70. let 120000 200000
96 Olbram Zoubek On a Ona, reliéfní tisk, papír – velký 42 x 24,5 cm 2010 7000 11-15000
97 Olbram Zoubek Dvojice reliéfní tisk, papír – malý 21 x 15 cm 2010 3500 7000
98 Olbram Zoubek Ruce ve vlasech reliéfní tisk, papír – malý 21 x 15 cm 2010 3500 7000